Ny lag underlättar för årsstämmor.

Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av Covid-19. Den nya lagen träder i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020.

En konsekvens av smittspridningen är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i de kommande årsstämmorna, som för de flesta företag och föreningar ska genomföras de närmaste månaderna. Den nya lagen underlättar för företag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

Insamling av fullmakter, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor blir möjligt i större utsträckning. Antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarna och medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt.

På Bolagsverkets webbplats finns mer information om vilka lättnader som gäller för respektive företagsform.

Lättnader för ekonomiska föreningar

Ombud

Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta vem som får utses till ombud för en medlem och att ombudet får företräda fler än tre medlemmar, även om det strider mot stadgarna.

Poströstning

Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det strider mot stadgarna och utan att det står i kallelsen till stämman.

Medlemmen ska i dessa fall få ett formulär där medlemmen kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslaget.

Det är upp till styrelsen att besluta hur poströstningen ska gå till, till exempel vid vilken tidpunkt poströsten senast ska vara hos föreningen och om poströsten ska kunna göras med e-post.

– Var uppmärksamma på att ett deltagande genom poströstning eller lämnad fullmakt har sina begränsningar för medlemmen jämfört med exempelvis ett digitalt deltagande. Då går det nämligen inte att delta i diskussioner, debatter, ställa frågor eller motförslag, säger Magnus Andersson från Föreningsjuristen.

Mer info:

Bolagsverket – Frågor och svar om att hålla bolags- eller föreningsstämma med anledning av coronaviruset.

Regeringens proposition – Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

  • Se särskilt §4 och §5 med tillhörande författningskommentarer. Från slutet på sida 19 till början av sida 21.

I virustider – om digitala möten

I virustider – om årsstämman

Rulla till toppen