Om oss.

Bakgrund och syfte

Byanätsforum lanserades i mars 2015 och är ursprungligen ett initiativ inom ramen för regeringens Bredbandsforum. Initiativet hade sin grund i en bedömning från Bredbandsforums styrgrupp om att byggnation och förvaltning av lokala bredbandsnät medför stora behov av teknisk, juridisk och ekonomisk rådgivning. Från och med våren 2018 har Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF tagit över Byanätsforum. Tillsammans ska samarbetsorganisationerna utveckla forumet och vara ett stöd för bredbandsföreningar med information, nätverk, rådgivning och företrädarskap.

Samarbetsorganisationerna ser utbyggnaden av bredband på landsbygden som en förutsättning för att leva och verka här. Då bredbandsföreningar står för en stor del av denna utbyggnad ser organisationerna det som angeläget att säkerställa att deras behov av stöd tillfredsställs.

För att tydliggöra vilken typ av verksamhet Byanätsforum ska bedriva har styrgruppen enats om en programförklaring som förklarar huvudinriktningen.

Medlemmar

Byanätsforum stöttar de sammanslutningar på landsbygden som bygger och driver egna bredbandsnät. Alla bredbandsföreningar i Sverige är välkomna som medlemmar. Medlemmarna får ta del av allt som Byanätsforum erbjuder. Deltagandet är kostnadsfritt och medlemmarna förbinder sig inte till något.

Länk till Medlemslista
Länk till Bli medlem

Organisation

Byanätsforum har ett kansli som utgör basen för aktiviteterna. Här finns Byanätsforums personal som planerar, genomför och administrerar verksamheten. På kansliet finns en bred ämneskunskap.

Länk till kontaktsidan

På kansliet finns även Byanätsforms helpdesk, dit bredbandsföreningarna kan vända sig för att få stöd och rådgivning.

Byanätsforum erbjuder rådgivning för bredbandsföreningarna genom ett tiotal kompetenta föreningsrådgivare hos Coompanion. Dessa rådgivare finns placerade över hela landet.
Just nu genomför vi en utbildning för rådgivarna där de får specialisera sig på bredbandsföreningars behov.

Byanätsforum erbjuder även expertrådgivning i bland annat skattefrågor, markrättsfrågor och föreningsjuridiska frågor. Expertrådgivningen sker genom LRF Konsult och Föreningsjuristen.

Byanätsforums styrgrupp består av representanter från samarbetsorganisationerna Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF. Byanätsforum har även en referensgrupp. Denna grupp ger stöd och vägledning och består av representanter från Bredbandsforum och Post- och telestyrelsen.

Om samarbetsorganisationerna

Samarbetsorganisationerna Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF har alla arbetat med bredband och bredbandsföreningar på landsbygden under många år. Läs mer om organisationerna på deras webbplatser:

Hela Sverige ska leva
Coompanion
LRF

Scroll to Top