Byanätsforum bakom två regeringsuppdrag.

Med bara några dagars mellanrum ger regeringen två skilda uppdrag till två olika myndigheter efter hårt arbete från Byanätsforums sida. Det är Jordbruksverket och Post- och telestyrelsen som ska underlätta för stödmottagarna efter de nya direktiven.
– Det känns mycket bra att departementen har tagit till sig av vår kritik av de olika stödmodellerna och nu ger i uppdrag till myndigheterna att bättra sig, säger Tommy Nilsson på Byanätsforums kansli.

Bakgrunden till de nya uppdragen som regeringen gett till myndigheterna ligger i de olika stöden för bredbandsutbyggnad. Jordbruksverket har haft hand om det bredbandsstöd som legat inom landsbygdsprogrammet och som administrerats av länsstyrelserna. Kritiken mot det stödet handlade särskilt i början om krånglig administration och långa handläggningstider. Det har blivit bättre med tiden efter att justeringar gjorts men många av Byanätsforums medlemmar berättar fortfarande om krånglig administration, framför allt slutrapporteringen som allt fler går in i nu upplevs som omständlig.

Referensråd ska bildas

Vid näringsdepartementets sakråd om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken i höstas lämnade Byanätsforums kansli in ett förslag om att det borde finnas ett slags referensråd för att underlätta ansökningsprocessen. Som det är nu måste man lägga mycket tid på ansökan och redovisning för de olika stöden inom landsbygdsprogrammet. I vissa fall måste man till och med anlita konsulter eller andra experter enbart för att göra själva ansökan. Trots att det handlar om skattemedel som vi som stödmottagare har all rätt att kunna ansöka om.

Resultat: Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att, inom ramen för sitt uppdrag att bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027, inrätta en förenklingsgrupp som ska analysera olika förslag och steg i arbetet ur ett stödmottagarperspektiv åt Jordbruksverket. I förenklingsgruppen ska det finnas företrädare för lantbrukare, andra mottagare av stöd och ersättningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken, rådgivningsorganisationer, länsstyrelser samt andra berörda myndigheter och organisationer.

Byanäten och nya bredbandsstödet

När Post- och telestyrelsen presenterade det nya bredbandsstödet, som av allt att döma ska ersätta det gamla stödet som fanns inom landsbygdsprogrammet, såg det svårt ut för bredbandsföreningar att kunna ta del av det. Det fanns bland annat krav på att man skulle kunna uppvisa tidigare erfarenhet av att bygga bredbandsnät och att stödmottagaren skulle kunna uppvisa en stabil ekonomi. Saker som framför allt en nybildad förening har svårt att kunna uppvisa, trots det har vi lyckats bygga bredbandsnät av god kvalitet för många landsbygdsbor som annars inte skulle ha någon bredbandsuppkoppling idag.

Byanätsforums kansli började direkt efter den presentationen arbeta för att även våra medlemmar ska kunna söka kommande stöd som ska hanteras av PTS. Vi skrev en debattartikel som publicerades i SvD. Vi hade enskilda möten med olika personer inom departementen samt Post- och telestyrelsen och tillsammans med flera representanter för olika bredbandsföreningar hade vi ett större möte med tjänstemän på närings- och infrastrukturdepartementen.

Resultat: Regeringen har nu beslutat om en tillkommande skrivning i PTS regleringsbrev som tydliggör att olika typer av aktörer ska kunna komma ifråga för stöd, däribland bredbandsföreningar eller så kallade byalag.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till i det här arbetet. Både bland Byanätsforums medlemmar och mina kollegor på kansliet och vår styrgrupp. Och tack till myndigheterna som lyssnat och tagit till sig av vår kritik, säger Tommy Nilsson.

Läs mer:

Läs mer om regeringsuppdraget till Jordbruksverket

Läs mer om regeringsuppdraget till Post- och telestyrelsen

Läs mer om näringsdepartementets sakråd

Möte med regeringskansliet

 

Rulla till toppen