Ny kompletterande lag angående stämmor.

Tidigare har riksdagen beslutat att styrelser i ekonomiska föreningar tillfälligt kan frångå förekommande begränsningar gällande medlemmars möjligheter att utse ombud samt att poströster får tillämpas även om stadgarna inte anger det. De reglerna har dock utgått från att stämman har en fysisk plats men att medlemmarna ges alternativa möjligheter för sitt deltagande.

Nu har Riksdagen även beslutat att styrelser i ekonomiska föreningar får besluta att en föreningsstämma ska genomföras helt utan plats/ort och fysiskt deltagande. Styrelsen kan bestämma att stämman ska hållas genom:

  1. elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller
  2. att medlemmarna enbart får delta genom poströstning.

Bestämmelserna gäller från 18 maj och till slutet av 2020.

Ingen fysisk plats

Dessa nya varianter innebär att det inte finns någon stämmoplats att besöka som medlem. Utgångspunkten för alternativ 1, är att stämman hålls helt elektroniskt (videokonferens eller motsvarande) och medlemmar som inte vill eller kan delta elektroniskt ges möjlighet att rösta genom poströstning.

Vid alternativ 2, där medlem endast får delta genom poströstning försvagas medlemmarnas möjligheter att delta i diskussion och debatt och även i att utöva vissa minoritetsskydd.

Därav har lagstiftaren även beslutat att medlemmar inför poströstningen till styrelsen får lämna begäran om upplysningar (ställa frågor som normalt annars hade ställts vid stämman). De frågorna ska lämnas skriftligen till styrelsen senast tio dagar före stämman. Styrelsen ska lämna upplysningarna (svar på frågor) genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos föreningen för medlemmarna senast fem dagar före stämman. Om föreningen har en webbplats ska upplysningarna dessutom hållas tillgängliga för medlemmarna på webbplatsen. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den medlem som har begärt dem.

Möjlighet att bordlägga

Om en medlem anser att vissa ärenden inte kan beslutas utan närvaro, vilket exempelvis kan uppkomma om medlemmarna anser att det finns brister i styrelsens redovisning eller i andra beslutsunderlag, ska det i formuläret för poströstning ges möjlighet att ta ställning till att ärenden ska anstå till en fortsatt föreningsstämma (bordläggning). Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt föreningsstämma om föreningsstämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen begär det. En fortsatt föreningsstämma får i sådant fall inte hållas utan rätt till närvaro av medlemmar eller ombud.

En poströst ska ha kommit in till föreningen senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman.

I protokollet för föreningsstämma genom poströstning ska för varje stämmobeslut redovisas:

  1. antalet röster för och mot förslaget till beslut, och
  2. antalet röster som poströstande medlemmar har avstått från att avge.

Läs mer

Proposition om fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Byanätsforums tidigare artiklar

Ny lag underlättar för årsstämmor

I virustider – om digitala möten

I virustider – om årsstämman

Scroll to Top