Utveckling av bredbandsstödet.

Nu har samtliga ansökningar till Post- och telestyrelsens bredbandsstöd för 2021 blivit hanterade och det visar sig att endast ett fåtal bredbandsföreningar blivit tilldelade stöd.
– Vi ser även att några av bredbandsföreningarna fått avslag på grund av bristande ekonomisk ställning vilket vi vill se att PTS tittar på ett varv till, säger Magnus Andersson från Föreningsjuristen som tillsammans med två ledamöter från styrelsen fått i uppdrag att analysera frågan.

Byanätsforum har haft bredbandsstöden från Jordbruksverket och PTS som en av sina mest prioriterade frågor sedan flera år tillbaka. Vi driver att bredbandsföreningar ska kunna söka stödet så enkelt som möjligt och även bli tilldelade stöd utan onödiga hinder. Tyvärr har det varit svårt för bredbandsföreningar att både söka och bli tilldelade och stora förhoppningar lades vid att PTS justeringar inför årets utlysning skulle vara tillräckliga.

Problem som lyfts under årets utlysning har handlat om bristfälliga byggnadsförteckningar och att det varit svårt att ha en löpande dialog med PTS på samma sätt som man kunde ha med länsstyrelsen när det gäller landsbygdsprogrammets bredbandsstöd.

– Vi har nu efterfrågat ett möte med PTS generaldirektör Dan Sjöblom. På det mötet tänker vi lyfta de problem vi sett i årets utlysning och efterfråga att Byanätsforum fortsatt får vara med och ge förslag på förbättringar, säger Anna Johansson, ledare för Byanätsforum.

Förbered er

För bredbandsföreningar som funderar på att bygga bredbandsnät under 2022 är det viktigt att redan nu börja samordna sig så att man är redo till våren när PTS öppnar nästa års utlysning. Fundera på vilka byggnader som behöver anslutas och hur mycket stöd ni bedömer behövs för att klara projektet. Se sedan till att få med de prioriterade byggnaderna i området för att få en så stor rabatt som möjligt i konkurrensen mot andra projekt. Just den delen att få med så många prioriterade byggnader som möjligt är givetvis lättare för stora nationella aktörer och det är även det en fråga som Byanätsforum lyft gentemot PTS. Det är svårt för bredbandsföreningar som bygger längst ut från tätorterna att klara sig i konkurrensen mot de stora bolagen som kan anpassa sina projekt på ett helt annat sätt.

Förskottsbetalning

Idag betalar PTS ut bredbandsstödet i förskott till skillnad mot det tidigare stödet som Jordbruksverket och länsstyrelserna ansvarade för där pengarna betalades ut i efterskott. Nu tittar PTS på möjligheten att även deras bredbandsstöd ska betalas ut i efterskott. Byanätsforum är med och ger synpunkter även i det arbetet så att det inte ska påverka våra medlemmar negativt. I en promemoria från 12 november skriver PTS:

”PTS ska för det bredbandsstöd som myndigheten ansvarar för analysera och bedöma när det är lämpligt att övergång till utbetalning efter upparbetade kostnader kan ske. PTS ska bedöma konsekvenserna av en ändrad utbetalningsmodell och föreslå åtgärder för att hantera dessa.”

– Det är viktigt att vi ser till att våra medlemmar som söker bredbandsstödet inte drabbas av likviditetsproblem i byggfasen. Därför är vi med och påverkar PTS så att vi hittar lösningar på det, säger Anna Johansson.

Rulla till toppen