Uppkopplat – Silpinge Fiber.

Kraftsamling gav bredband

Några eldsjälar bildade en ekonomisk förening oktober 2014 för att förverkliga ett fibernät inom ett avgränsat område. Ingen i föreningens interimistiskt valda styrelse hade kunskap eller erfarenhet över hur detta skulle gå till.
Inledningsvis besöktes alla fastighetsägare för att teckna fastighetsavtal och markupplåtelseavtal. En konsult anlitades på rekommendation av kommunen för att ta fram ett projekteringsunderlag och en kostnadskalkyl.

Det var nog vid denna tidpunkt som även vi i vår by fick frågan om vi ville ansluta till planerat fibernät, även om vi geografiskt låg i utkanten av området.

Bredbandsstöd

Då jag blev projektledare för utbyggnaden så påbörjades kontakterna med konsultfirman för att formulera en ansökan om bidrag från landsbygdsprogrammet. I Blekinge län kunde man få 70 procent av kostnaden i stöd vilket var en förutsättning för genomförandet.

Bidragsansökan skickades juni 2015 och redan då så hade vi information om att Eon skulle vädersäkra sina elledningar i området. Det innebar att trots att det saknades besked i bidragsfrågan så tog vi beslut om att i egen regi upphandla dukter för samförläggnigen med Eon.

Hösten 2015 fick Jordbruksverket backning på regelverket för landsbygdsprogrammet från Konkurrensverket vilket försenade vår ansökan ytterligare med kompletteringar som följd.
Tillstånd söktes även från Trafikverket vid denna tidpunkt vilket handlades och beviljades ganska snabbt tack vare bifogade bilagor som kartor och foton av olika vägavsnitt.

Följer branschstandard

Ansökan om bidrag från landsbygdsprogrammet beslutades av Länsstyrelsen i april 2016. Arbetet med upphandling av schaktresurser påbörjades omgående. Det praktiska arbetet i egen regi påbörjades hösten 2016 och löpte parallellt med Eons samförläggning. Vi tillämpade givetvis de branschgemensamma kraven i ”Robust fiber”. Här kan också konstateras att det vid denna tidpunkt inte fanns ett helt färdigt och komplett underlag för vägledning i ”Robust fiber”.

Det praktiska arbetet både i egen regi och med Eon har utförts väl både vad gäller tid och kostnad. Nätet har också registrerats i Ledningskollen.

Sammanfattningsvis kan nämnas att den administrativa delen av projektet är den absolut mest arbetsamma delen av projektet. Det verkar inte finnas någon ände på vilka underlag som ska skickas in till Länsstyrelsen för att sökt bidrag ska betalas ut. I detta avseende så har det ännu inte gjorts någon slututbetalning utan det efterlyses ständigt nya kompletteringar.

Silpinge Fiber ekonomisk förening
genom Börje Green

Rulla till toppen