Robust fiber – vad man ska tänka på vid grävarbete och förläggning.

Vid förläggning av kanalisation för fiber finns olika metoder att tillgå. I princip finns två huvudinriktningar. Schaktfria metoder och metoder för traditionell schakt. I de allra flesta projekt så används alltid en kombination av dessa metoder. Metodvalet är bland annat beroende på vilken typ av mark som finns i området, markägarens regelverk och tillgång till maskiner och olika maskintyper i närområdet.

Vissa metoder är mer volymberoende än andra. Ibland lönar det sig inte att frakta ytterligare en maskin till platsen för att användas på en viss sträcka utan det kan vara effektivare att använda maskiner som finns på plats trots att meterpriset för själva schakten blir högre.

För och nackdelar

Fördelar med schaktmetoder är stor tillgång till maskiner av olika storlek och samma maskiner för sättning av brunnar och skåp. Nackdelar är långsam förläggning i förhållande till schaktfria metoder, omfattande återställning samt störning när det gäller avstängningar för trafik och boende.

Fördelar med schaktfria metoder är snabb förläggning, liten påverkan för trafik och boende, liten återställning, smidig passage förbi stora hinder som vägar och vattendrag. Nackdelar är specialanpassade maskiner per metod och att vissa metoder lämpar sig enbart för mindre antal kanalisationsrör.

Spår i asfalt med s.k. mikrotrenchning sedan övergång till traditionellt schakt.

Tips för effektiv förläggning

Planera väl så att massor hanteras effektivt utan onödiga transporter. Planera och gör arbete som kräver specialmaskin vid samma tillfälle. Exempelvis kan all styrd borrning ske vid ett tillfälle och lämpligen ske i god tid innan övrig förläggning av kanalisationsrör nått fram till platserna där borrning utförs.

Säkerställ att tomtschakt är klar när stamnät dras fram i gata. Gäller speciellt i de fall där fastighetsägaren själv gräver på egen tomt. Välj effektiv metod för tomtschakt eller kombinera flera metoder som plöjning, jordraket, spade, styrbar borrning etc. Undersök möjlighet att använda befintliga rör på tomtmark.

Använd robust fibers anvisningar

För att alla ska bli nöjda med resultatet så är stalltipset att följa Robust fibers anvisningar. Använd bilaga 2 Robusta nät för detaljer kring djup, anslutningar och materialval. Använd Bilaga 3 Robusta förläggningsmetoder om du vill lära dig mer om de förläggningsmetoder som används. Alla med för- och nackdelar och gjorda för olika markförhållanden.

Anvisningar Robust fiber hittar du på https://www.robustfiber.se

Lycka till med byggnationen!

Jimmy Persson, Robust Fiber, Svenska Stadsnätsföreningen

Jimmy Persson, Robust Fiber/Svenska Stadsnätsföreningen

Rulla till toppen