Robust fiber – vad man ska tänka på vid anläggning av Site och Nod.

Vid etablering av Siter och Noder för fiberinfrastruktur så finns det ett antal minikrav som behöver tas hänsyn till. Ursprung och skäl till kraven baseras på att kunna bistå med robust och säker digital infrastruktur till samhällsviktiga tjänster och för tjänsteleveranser av konsument, företag och operatörstjänster. Kraven styrs av kunders efterfrågan på tillgänglighet, men även samhällets krav.

Lägst krav på driftsäkerhet styrs genom att Post- och telestyrelsen utfärdar driftsäkerhetsföreskrifter. Den senaste heter PTSFS 2015:2. Föreskriften ställer bland annat krav på att en riskanalys görs på site och nod. Med den som utgångspunkt ska siten och/eller noden anpassas så att den motsvarar de förväntade kraven. Det låter kanske lite flummigt men konkret handlar det om att klassificera siten och nodens storlek och se till att det finns tillräckligt med reservkraft så att det vid påverkan från exempelvis stormar och strömavbrott kan ske en fortsatt leverans under en viss tid. Ju fler inkopplade och ju längre du är från en stad desto högre krav på drifttid.

Vad är då skillnaden mellan en nod och site?

Med nod menas en spridningspunkt (kopplingspunkt) där trafikflöden vidarekopplas, koncentreras och/eller fördelas. En nod är placerad i en site. En nod består av komponenter av olika slag. Exempelvis ODF-stativ, ODF-enheter, kopplingskablar, routrar, switchar med mera.

Med site menas det fysiska utrymmet. Det kan till exempel vara en teknikbod, ett utomhusskåp, ett/flera hus eller ett rum. En site har funktioner av olika slag. Exempel är skalskydd, elsystem, reservkraftsystem och klimatsystem.

Att bygga site och nod

Här kommer några viktiga områden som ska beaktas vid byggnation.

Placering
. Det är viktigt att placeringen inte skadar anläggningen och att omgivningen inte påverkas av byggnaden. Exempelvis ska Utomhusskåp placeras väl skyddat för snöröjning. En Site ska aldrig placeras nära vattendrag eller i svackor där risk för översvämning föreligger.

Bygglov och tillstånd. Bygglov krävs som regel alltid vid uppförande av en ny site. Markägarens tillstånd, till exempel markavtal och servitut för väg, ska inhämtas för att placera siten på avsedd plats.

Utformning av site och nod. Beroende på vilken typ av site och nod det är som exempelvis klimatskåp, teknikbod eller en del av en byggnad så är inredningen viktig för funktionen. De lägsta kraven är:

För site

 • Site ska dimensioneras för att kunna hantera reservkraftsystem utifrån kundkrav och sitens funktion i nätet.
 • Site ska vara utrustad med klimatsystem.
 • Site ska ha backventil i golvbrunnen (där sådan finns).
 • Site ska ha automatisk avstängning av vattenledningar som finns i utrymmet.

För nod

 • Nod ska ha tillräckligt utrymme för stativ som dimensioneras för de anslutningar som kan termineras i utrymmet.
 • Nod ska ha tillräckligt utrymme för den aktiva kommunikationsutrustning som ska placeras i utrymmet.
 • Nod ska planeras så att inbördes placering av värmealstrande utrustning inte ger värme åt annan utrustning utan att värme istället leds bort.

Detta var några saker som är viktiga att tänka på när ni bygger siter och noder. I övrigt så ska ni också ta hänsyn till:

 • elförsörjning,
 • elsäkerhet,
 • miljö och klimatreglering,
 • damm, smuts och fukt,
 • säkerhet (mekaniskt skydd),
 • larm,
 • biologiska skador,
 • brandskydd,
 • underhållsplan samt
 • skyltning

Allt detta kan ni läsa i detalj om i Robust fiber Bilaga 4 Site och Nod som ni kan hämta hem på https://www.robustfiber.se

I bilagan finns också en bra tabell som visar skillnaden på krav mellan olika typer av siter och noder.

Lycka till med byggnationen!

Jimmy Persson, Robust Fiber, Svenska Stadsnätsföreningen

Jimmy Persson, Robust Fiber/Svenska Stadsnätsföreningen

Rulla till toppen