Nytt bredbandsstöd utan byanät.

Vid en hearing den 26 november presenterade Post- och telestyrelsen sitt förslag till nytt bredbandsstöd. Tyvärr ser det svårt ut för nya bredbandsföreningar att bildas eftersom kraven skärps avsevärt.
– Man bortser helt från den kraft som finns på landsbygden och de fina nät av hög kvalitet som byggts under tidigare år när man utformar ett sådant här stödsystem, säger Tommy Nilsson på Byanätsforums kansli.

Under den kommande treårsperioden finns 650 miljoner i budgeten för det nya bredbandsstödet. Det kan jämföras med de 4,4 miljarder som finns i det innevarande stödet och de ytterligare 22 miljarder som Post- och telestyrelsen själva bedömer behöver tillföras för att vi ska nå bredbandsstrategins mål till år 2025. De miljonerna kommer enbart från svenska staten och man har i det här stödet valt att inte blanda in pengar från EU.

Den 17 januari kommer PTS att lämna in sitt förslag till regeringen så det är mycket kort om tid om vi ska kunna göra några justeringar men Byanätsforums kansli är just nu mycket engagerade i att arbeta för att bredbandsföreningar även fortsättningsvis ska kunna söka stöd utan onödigt krångel och allt för tung administrativ börda.

Billigaste lösningen premieras

Det nya stödet kommer att ge pengar till de projekt som kan presentera billigaste lösningen per hushåll i varje område. Ett stödområde ska bestå av mellan 10-400 byggnader och omfatta maximalt 10 miljoner i stöd. Det är upp till stödmottagaren att presentera hur mycket man önskar i stöd och sedan gör man ett överslag och ser vad snittkostnaden per byggnad kommer att bli. Regionerna kommer själva att få göra prioriteringar och ange vilka byggnader som är extra viktiga att bebygga med offentligt stöd. Ju fler av de byggnaderna man har med i sitt bredbandsprojekt desto större vikt tilldelas just det projektet efter en rabattmodell där man drar av 2 procent per byggnad upp till max 50 procent per projekt. De projekt som efter avdragen rabatt begär minst belopp i stöd blir tilldelade pengarna. Hushåll och företagsbyggnader kan ingå liksom även fritidshus om regionen väljer att prioritera dem.

Tuffare krav

Det som kan ställa till bekymmer och att ett fåtal nya byanät kommer att byggas med hjälp av kommande stöd är att det kommer att bli krav på tidigare erfarenhet av att bygga bredbandsnät, att alla riktlinjer i Robust fiber ska uppfyllas och att alla vid tidpunkten för ansökan gällande regler från PTS när det gäller bredbandsnät ska uppfyllas.

– Allt detta är givetvis lovvärt och vi vill absolut inte att landsbygderna ska få sämre kvalitet på sina nät än de som bor i städer. Men vi hoppas att PTS ska titta lite i backspegeln innan de lämnar över sitt förslag på nytt stödsystem till regeringen. Inga bredbandsnät byggs nämligen lika kostnadseffektivt som byanäten där byborna gör mycket av jobbet, man använder lokala företag och man får oftast högre anslutningsgrad än kommersiella nät. Det här är en metod som funkat mycket väl och de få studier som gjorts av bredbandsnätens kvalitet har inget som visar att byanäten skulle ha större problem än andra nät. Brister finns i alla sorters nät och de beror till stor del på undermåliga underleverantörer. Ofta samma underleverantörer som bygger åt de stora bolagen eller stadsnäten, säger Tommy Nilsson, projektledare för Byanätsforum.

Utvalda regioner

Under de tre kommande åren är tanken att för varje år kommer endast fyra av landets regioner att kunna söka stöd. Hela landet kommer alltså inte att få möjlighet att ta del av det här nya stödet under kommande år. Även här är det i dialog med regionerna som man beslutar om vilka regioner som anses ha störst behov. Anledningen till detta är att det finns förhållandevis lite pengar i systemet och att man då hellre satsar på vissa regioner. Det är ännu inte bestämt om de fyra regioner som varit med ett år kommer att kunna prioriteras igen ett annat år eller om de sedan inte får ta del av pengar resterande år.

Process för nytt bredbandsstöd

Förskottsbetalning

I det här stödet kommer man få pengarna utbetalade i början av projektperioden men när allt är klart ska man sedan redogöra för att alla krav är uppfyllda annars kan man bli återbetalningsskyldig. Även här menar Byanätsforum att det är av största vikt att det är tydligt vilka krav som ställs och att även bredbandsföreningar ska kunna ta till sig de här kraven och att man förstår i förväg vilka kraven är så det inte blir onödiga återkrav eller extraarbete. Här är det viktigt att myndigheten tar fram tydliga mallar och riktlinjer, gärna i samverkan med Byanätsforum.

Det här stödet kommer heller inte att gälla fram till varje enskild byggnad som innevarande stöd ger bidrag till utan istället ska det gälla fram till en avlämningspunkt. Sedan ska varje hushåll själva beställa inkoppling till nätet och det ska de ha rätt att göra under en tvåårsperiod efter att projektet är slutfört. Även här menar Byanätsforum att man inte ser till byanätsmodellen och hur vi fram till idag byggt våra nät där oftast hela bygdens accessnät byggs på en gång. Det finns en risk att detta mer främjar de stora kommersiella bolagens affärsmodeller och utbyggnadsstrategier.

Synpunkter på det nya stödet kan mejlas till Byanätsforums kansli så samlar vi ihop dem och tar vidare kontakter eller direkt till PTS.

Byanätsforums kansli: byanatsforum@helasverige.se

Post- och telestyrelsen: pts@pts.se

Här finns PTS hearing från den 26 november: https://www.youtube.com/watch?v=9jzaZFIiOCg

Mer info om nya bredbandsstödet: https://pts.se/sv/bransch/internet/bredbandsutbyggnad/bredbandsstod/

Tidsplan för nytt bredbandsstöd 
Rulla till toppen