Engagera era medlemmar.

I en förening är det styrelsen som företräder föreningen och tecknar firma utåt. Men det betyder inte att det är styrelsen som bestämmer allt och ska utföra alla arbetsuppgifter.

Styrelsen har fått ett förtroende av medlemmarna att tillse att den löpande förvaltningen av föreningen fungerar. Det finns mycket arbete utöver styrelsens arbete att göra i en förening och möjligheten finns att engagera medlemmar utanför styrelsen för att hjälpa till i olika delar även om ansvaret för den löpande förvaltningen ligger på styrelsen.

Bilda råd

Det finns ofta många goda och olika kompetenser i en förening som kan användas. För att utveckla föreningen eller arbeta med en viss fråga kan det vara av värde att bilda olika råd som kan vara en hjälp till styrelsen. Dessa råd är endast rådgivande för styrelsen eller föreningen och kan inte på något sätt driva en fråga om inte en motion först lämnas in på årsstämman för föreningen.

Om en förening vill ha flera och aktiva medlemmar, väl utförda utredningar och uppfyllda mål rekommenderas att merparten av medlemmarna engagerar sig. Det kan vara av värde att intervjua sina medlemmar om vad de skulle vilja hjälpa till med, hur mycket tid de kan och vill lägga ner, samtidigt som man efterfrågar vilka erfarenheter och specialistkunskaper och kontakter som respektive medlem har. För att leda föreningen framåt och utveckla målsättningen med föreningen är det inte heller fel att fråga efter medlemmarnas perspektiv och idéer för föreningens bästa. Till exempel skulle man en gång om året kunna anordna en inspirationsdag för medlemmar och styrelsen där man diskuterar föreningens framtid.

Ta in experter

När styrelsen ska avgöra specifika frågor och det inte finns specialistkunskap i styrelsen finns möjligheten att adjungera en övrig medlem eller expert till ett styrelsemöte för att få mer information i frågan. Styrelsen kan även engagera andra medlemmar i en viss fråga och överlämna till medlemmar utanför styrelsen att hjälpa till att utreda vissa frågor, visserligen utan mandat att fatta beslöt, men utredningsarbetet kan styrelsen få hjälp med och underlätta styrelsens arbete som annars kan bli alltför betungande.

För att föreningen ska leva vidare måste den ha medlemmar (minst tre stycken i en ekonomisk förening), det behöver finnas principer för hur man ska värva medlemmar om man vill utöka föreningen eller minska risken för att föreningen blir för liten. Här finns det stor möjlighet för medlemmar utanför styrelsen att informera och värva medlemmar samt att engagera sig.

Grunden i en förening är kollektivet och det gemensamma arbetet ska bidra både till social och ekonomisk nytta. Medlemmarna är föreningen och behöver användas oavsett vilken roll de har.

Eva Andersson från Bro på norra Gotland är ordförande för Bredband Bro ekonomisk förening. Hur har ni gjort för att engagera era medlemmar?

– Jag upplever att det kan vara svårt att få medlemmar att komma till en stämma. I vår egen förening har vi istället satsat på god kommunikation via olika vägar så att medlemmarna får ta del av vad styrelsen gör och att man visar vad föreningen/styrelsen gör. Just nu påbörjar vi också ett projekt om hur föreningen kan engagera fler medlemmar. För att delta i en förening krävs det att man som medlem har ett intresse av hur sin insats förvaltas och är aktiv på det sätt som passar både för föreningen och för en själv.

När det gäller att få in yngre och också kvinnor till styrelsen så är det viktigt att betona att alla medlemmar är värdefulla och att det alltid finns något som en medlem kan bidra med för att det löpande arbetet ska fungera, det handlar också om att inventera de kompetenser som finns inom föreningen, säger Eva Andersson.

 “Ingen av oss är lika smart som alla av oss.”

– okänd

 

Louise Edqvist Lendefors, Coompanion

Rulla till toppen