Det är fantastiskt att vara med i en förening.

Människor har i alla tider samarbetat i både mindre och större sammanhang. Redan på 1200-talet hittar vi kooperativliknande verksamheter och på 1800-talet finner vi de första etablerade kooperativa sammanslutningarna i form av ekonomiska föreningar.

 I nutid finns flera exempel på både mindre och större föreningar som till exempel HSB, Folksam och Länsförsäkringar för att nämna några som idag är framgångsrika “företag”.

Att vara med i en förening utgår ofta från ett intresse av något slag. Föreningar bildas av olika orsaker, men det främsta syftet är att tillsammans arbeta för ett speciellt mål, och för att kunna utveckla olika frågor som ligger gruppen nära samtidigt som man får egen vinning av det genom kollektivet. Gruppen och kollektivet ger möjlighet till nya kontakter såväl individuellt som allmänt för föreningen. Det som man som medlem behöver satsa är sin egen insats i någon form, antingen genom arbete eller genom att nyttja föreningens tjänster och att bidra med en medlemsinsats som ofta är låg och en fördel ur risksynpunkt. För en ekonomisk förening finns också kravet att föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska nytta, antingen genom att erbjuda varor eller tjänster till fördelaktigt pris. Alltså måste man delta på något sätt.

Gemensam nytta

Ursprungstanken (och också senare utifrån lagen om ekonomiska föreningar) med kooperation är att tillsammans arbeta för en nytta och av det åtnjuta fördelar. Nyttan kan innebära olika saker, bland annat nyttan av personlig utveckling, nyttan av möjligheten att lära sig nya saker och att träffa nya människor, nyttan att få ekonomisk vinning, eller att nyttan av att bidra till ett samhälle.

Din insats i föreningen blir en resurs som bidrar till att föreningen kan utvecklas vidare. Det fantastiska med en förening och att verka i den är kraften som finns i det gemensamma kollektivet samtidigt som man som förening kan hitta lösningar och nya utvecklingsmöjligheter. Möjligheten att påverka kommuner och stat i olika frågor kan också vara lättare om man agerar i ett större sammanhang. När flera personer går samman för att visa på behov lyssnar ofta samhället mer på en sammanslutning av personer än om man som ensam part lägger fram ett förslag. I en förening får man också som medlem en större möjlighet att påverka verksamheten än om man jämför med ett bolag där man måste ta hänsyn till olika delägares andelar och vinstintresse. Den platta organisationen bidrar till ett ökat demokratiskt deltagande och kortare beslutsvägar.

Det ekonomiska intresset kan främjas på olika sätt och erbjuder också valfrihet för den enskilde (utifrån vad stadgarna säger) eftersom man kan delta på olika sätt i föreningens verksamhet. Kompetenser och kunskap kan användas på olika sätt för föreningens bästa. Den ekonomiska föreningen har heller inte samma intresse av att göra vinster såsom bolag. Vinster i föreningar ska hellre återinvesteras i verksamheterna för att leda till utveckling av verksamheten eller ge medlemmarna gottgörelser och lägre avgifter för föreningens medlemmar.

Vill man påverka och delta med kunskap, kompetens och drivkraft och verka för att hitta nya lösningar i framtiden är engagemang i någon form av förening att rekommendera. Vinsten blir det resultat som föreningen sätter upp som mål och som framkommit genom det gemensamma intresset.

Fördel med förening

Reglerna för ekonomiska föreningar är även de enkla och hanterbara om man jämför med de krav som gäller för olika bolagsformer. Det är även relativt enkelt att sköta den löpande förvaltningen med ekonomi och administration även om det kräver vissa insatser från medlemmar. Eftersom en ekonomisk förening inte kan säljas finns den kvar där den verkar (där styrelsen har sitt säte), därför kan den ekonomiska föreningen vara ett bättre val för verksamhet på landsbygden där man vill gynna lokal utveckling och hitta lösningar på gemensamma problem. Att finnas på landsbygden kan vara väl så viktigt för att istället låta ett bolag köpa upp verksamheten som befinner sig på annan ort.

Den stora vinsten med att vara ekonomisk förening är främst de ekonomiska vinsterna för medlemmarna, genom att man är flera som delar på verksamhetens kostnader och bidrar till att sänka dem (genom sin egen insats av något slag) får man lägre avgifter samtidigt som man bidrar till samhällsnytta.

Eva Andersson Bredband i Bro Ekonomisk förening

Eva Andersson från Bro på norra Gotland är ordförande för Bredband Bro ekonomisk förening. Varför är det viktigt att engagera sig i förening?

– Jag menar att deltagandet i och bildande av ekonomiska föreningar bidrar till att bygga upp och utveckla infrastrukturen i frågor som inte stat och kommuner riktigt klarar. Det är en fördel av att vara med i en förening då man bidrar till att lösa problem för samhället som också blir till nytta för en själv. Priset, funktionaliteten på tjänsten och kvalitén är möjligt att påverka eftersom man ofta väljer en styrelse som arbetar ideellt och därmed blir kostnaden lägre för medlemmarna.

”Stora saker i affärer görs aldrig av en person. De görs av ett team av människor.”

 – Steve Jobs

 

Louise Edqvist Lendefors, Coompanion

Rulla till toppen