Strategi 2030

Bakgrund

Sedan Byanätsforum ideell förening bildades 2021, har verksamheten till största delen finansierats med projektmedel. Därför har verksamheten följt projektplaner och fokuserat på projektmål. Läs mer om projektet på https://www.byanatsforum.se/om-projektet/ samt om projektområden under fliken ”Vårt uppdrag”.
När projektet nu avslutas i mars 2025, behöver Byanätsforum en stabil strategi som vägledning. Den ska hjälpa föreningen att hålla fokus på mål som är viktiga för medlemmarna, så att t ex ny projektfinansiering inte drar verksamheten ur kurs. Därför kommer den nya strategin att skapas av medlemmarna och grundorganisationerna tillsammans. Vi startade upp detta strategiarbete på årsstämman den 25 april med mål att vara färdiga till höststämman i oktober.

Vad kan min förening göra?

Styrelser i medlemsföreningar kan:

 • Svara på enkäten / diskutera i styrelsen och/eller på årsstämma eller medlemsmöte
 • Delta på ordförandemötet 28 maj
 • Svara på remissen

Vad kan jag göra?

Enskilda personer

Frågorna

Fundera över er förenings utveckling under de närmaste 5 åren. Vilka stora utmaningar ser ni ligger framför er? Vilket är föreningens huvudfokus under de närmsta åren?
Tankar om framtiden finns i flera av Byanätsforums webbinarier

1. Vilket kommer att vara ert huvudfokus ( välj max 2)?

 • Att bygga ut ert nät, koppla in fler.
 • Att framtidssäkra nätet.
 • Att hitta fler intäktskällor, t ex via svartfiberförsäljning
 • Att använda föreningen för att utveckla bygden
 • Att öka engagemanget bland medlemmarna
 • Att öka samarbete eller fusionera med andra föreningar
 • Att köpa in mer tjänster för förvaltning av nätet och/eller föreningen
 • Annat
  Vill du tillägga något om dina svar?

2. Vilka stora utmaningar kommer er förening att ställas inför?

 • Svag ekonomi
 • Lågt engagemang, svårt få ihop en styrelse
 • Problem med utbyggnad
 • Myndighetskrav
 • Brist på kunskap
 • Hålla nätet i bra skick
 • Annat
  Vill du tillägga något om dina svar?

3. Syftet med Byanätsforum är att underlätta ert ägande och er förenings verksamhet. Nedan återfinns de verksamhetsområden som Byanätsforum arbetar med just nu. Vilka av dessa anser ni är viktiga som stöd för er förening?

Markera de områden är viktigast att Byanätsforum fortsätter arbeta med.
Under varje område beskrivs finns i dagens projekt. Kryssa i de två mål ni anser är särskilt viktiga även i framtiden. Skriv gärna dit om det finns något mål/någon arbetsuppgift som ni anser saknas.

3 A. Rådgivning (med helpdesk, frågor och svar samt juridisk expertis)

  • Rådgivning i form av en ”helpdesk”
  • Rådgivare från Coompanion specialiserade på bredbandsföreningar, utbildade och samordnade av Byanätsforum.
  • Rådgivning kring tekniska frågor, robust fiber och/eller förvaltning av nätet
  • Inledande juridisk rådgivning inom till exempel markrättsjuridik, föreningsjuridik och avtalsjuridik.
  • Stöd och rådgivning om affärsmöjligheter, som svartfiber eller andra tjänster.
  • Annat mål inom Rådgivning som skulle öka nyttan för er förening?

3 B. Nätverk (inbjudan till lokala nätverksträffar, Facebookgrupp, onlinemöten för erfarenhetsutbyte)

 • Facebookgrupp för medlemmarnas diskussioner
 • Möten för bl a paraplynätverk, kundråd, ordförande, valberedningar m fl
 • Ta initiativ till nya grupper vid aktuella frågor, t ex PTS-ansökan
 • Bjuda in till nya lokala nätverk för samverkan mellan bredbandsföreningar
 • Om Byanätsforum skulle ta initiativ till nya nätverk, vad skulle de handla om för att vara till nytta för er förening?

3 C. Företrädarskap (en gemensam röst mot myndigheter t ex momsfrågan)

 • Företräda medlemmarnas intressen t ex i förhållande till myndigheter som Skatteverket och PTS
 • Lyfta byanäten som en viktig del av nationell bredbandsinfrastruktur för att kunna leverera samhällskritiska tjänster
 • Framhålla och verka för att byanäten ges anpassade och tillräckliga villkor i regeringens nationella konnektivitetsstrategi.
 • Utarbeta samarbetsmodeller och -former med relevanta organisationer.
 • Ständigt utveckla nätverket mellan Byanätsforum och myndigheter/andra relevanta organisationer
 • Lyfta bredbandsföreningarnas arbete och behov i t ex artiklar, svar på remisser etc.
 • Annat mål inom Företrädarskap som skulle öka nyttan för er förening?

3 D. Information (om politiska beslut, teknisk utveckling, omvärldsbevakning mm via nyhetsbrev, webbinarier, möten)

 • Omvärldsbevakning. Relevant information delas i webbnyheter, nyhetsbrev och på Facebook.
 • Utveckling av Byanätsforum webbplats.
 • Skapa material om viktig information, t ex myndighetskrav, regelverk mm
 • Webbinarier för ökad kunskap och säkerhet
 • Årliga konferenser och nätverksträffar, lokalt och nationellt
 • Annat mål inom Information som skulle öka nyttan för er förening?

3 E. Värdeskapande (om driftsäkerhet, svartfiber, förmånliga avtal mm)

 • Digital checklista för förvaltning av byanät
 • Skapa fördelaktiga avtal och erbjudande 
 • Anpassa branschstandarder inkl avtalsmallar, avgiftsstruktur mm för byanäten, t ex inom Robust Fiber.
 • Självskattningsverktyget för egen kvalitetssäkring
 • Stöd vid handel med svartfiber
 • Arbeta för att modeller och regelverk för ekonomiskt stöd anpassas för bredbandsföreningarnas verksamhet samt att tillräckligt med resurser tillförs till stödsystemen.
 • Utbildningar för att stärka kvalitén på byanäten, öka kunskapen hos bredbandsföreningarna samt stärka det lokala ägandet, t ex i form av styrelseutbildning och ämnesspecifika webbinarier.
 • Information om smarta samhällen och uppkopplade samhällstjänster och hur detta påverkar bredbandsnätens kvalitet och anslutningsgrad.
 • Annat mål inom Värdeskapande som skulle öka nyttan för er förening?

3 F. Annat verksamhetsområde: Finns det något annat verksamhetsområde som din förening skulle ha nytta av att Byanätsforum arbetade med? I så fall vilket?

 • Vilka två mål skulle er förening önska att Byanätsforum arbetade mot på detta område?

4. Finns det något mera ni vill lyfta fram som viktigt för Byanätsforums strategi?

Rulla till toppen