Hur funkar det med avskrivningar?

Avskrivningar används för att kunna ge en rättvisande bild över värdet på anläggningstillgångar och fördela anläggningens anskaffningskostnader över tiden som den används (värdeminskning/förbrukning).

Årsredovisningslagen anger att: Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt över denna period”.

Skatteverket anger på sin hemsida följande riktlinjer:

Avskrivningar

Fibernätet, inklusive grävning och nedläggning, ska bokföras som en anläggningstillgång. Redovisningsmässigt ska avskrivning påbörjas när anläggningen tas i bruk. Avskrivningen i redovisningen ska göras systematiskt över nyttjandeperioden.

Skattemässigt är fibernätet ett inventarium och avskrivning ska göras enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning. De skattemässiga reglerna reglerar till vilket belopp avskrivningarna maximalt får uppgå till. Om reglerna om räkenskapsenlig avskrivning används ställer det vissa krav på bokföringen:

  • Föreningen måste ha ordnad bokföring som avslutas med årsbokslut, det vill säga med resultat- och balansräkning.
  • Värdeminskningsavdraget ska motsvara avskrivningen i bokslutet.

I annat fall får man tillämpa reglerna om restvärdesavskrivning.

Om föreningen har fått ett näringsbidrag för investeringen ska avskrivningsunderlaget minskas med bidraget.

I bredbandsföreningar är det vanligt att fibernät och kanalisation skrivs av på 20-25 år (4 till 5% per år) och att teknisk utrustning skrivs av på 5 år (20% per år).

Den årliga avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Rulla till toppen