Är det tillåtet för ett byanät att skriva ett exklusivitetsavtal med en enskild kommunikationsoperatör? Kan medlemmerna kräva av föreningen att man erbjuder fler lösningar, t ex korttidsavtal, eller fler tjänsteleverantörer, än vad den KO man skrivit avtal med erbjuder?

Det är tillåtet att ha en kommunikationsoperatör med exklusiv rätt att agera som kommunikationsoperatör, så länge stödmottagaren, kommunikationsoperatören eller annan avtalspart ger andra operatörer tillträde till nätet på såväl aktiv som passiv nivå. Det vill säga, nätet måste inte vara öppet på s.k. kommunikationsoperatörsnivå under förutsättning att kommunikationsoperatören dels gör det möjligt för flera tjänsteleverantörer att sälja sina tjänster i det stödfinansierade nätet, dels tillhandahåller tjänster på passiv och aktiv nivå, såsom beskrivits ovan.

Öppenhetsvillkoret är inte ett hinder mot att en stödmottagare, exempelvis en förening, agerar som en inköpsorganisation för sina medlemmar, dvs. ingår avtal om kollektivanslutningar med en (tjänste)leverantör. Sådana kollektivanslutningar bör vara förenliga med öppenhetskravet för stödfinansierade nät under förutsättning att andra operatörer kan beviljas tillträde på aktiv och passiv nivå.

Vad gäller vilka förväntningar som man kan ha på den ekonomiska föreningens agerande (om föreningen borde ha frågat medlemmarna etc) så är det en civilrättslig/associationsrättslig fråga som det inte ligger inom PTS mandat att ha synpunkter på i sig. Däremot skulle vi möjligen kunna ge tips på hur en förening skulle kunna agera för att främja relationen till sina medlemmar.

Länk till Jordbruksverkets regler för nya stödet som är ett förtydligande av vad som redan gäller: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband/villkorforbredbandsstodet

PTS tog fram en vägledning i öppenhetsfrågan som finns här (vägledningen gäller PTS medfinansiering): https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/pm/2014/internet/kravet-pa-oppenhet-stodfinansierade-nat.pdf

Scroll to Top