Moms på kapitalinsatsen

Detta har hänt i frågan kring ”moms på insatsen”.

20 februari 2024

Denna dag kom den efterlängtade domen från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) där de ”ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att medlemsinsatsen i en ekonomisk förening som äger ett bredbandsnät inte avser en transaktion som är föremål för mervärdesskatt”.

Mats Andersson, justitieråd på HFD säger i ett pressmeddelande från domstolen att:
– En obligatorisk medlemsinsats innebär att medlemmen får en andel som motsvarar dennes ekonomiska rättigheter i föreningen och utgör inte ersättning för en tjänst som tillhandahålls av föreningen.

Det innebär att Skatteverkets ställningstagande från februari 2022 faller! 

Läs hela domen här.

10 maj 2023

Skatteverket meddelar att de inte har något ytterligare att tillägga i ärendet och Byanätsforum och medlemsföreningen meddelar HFD detsamma. Nu återstår för domstolen att handlägga och fatta beslut. 

19 april 2023

Ny skrivelse skickas till Högsta förvaltningsdomstolen, som svar på Skatteverkets inlaga. En sammanfattning av vår argumentation hittar du här.

17 februari 2023

Överklagan skickas in till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Det visar sig att ytterligare en medlemsförening har ett ärende hos Skatterättsnämnden som dock inte kommit till beslut än. Byanätsforum, vår jurist och de två föreningarna arbetar nu vidare tillsammans för att hitta stöd i lagstiftning och prejudicerande domar mot Skatteverkets ställningstagande. Överklagan till HFD kommer att kompletteras under de kommande veckorna.

6 februari 2023

Byanätsforum beslutar tillsammans med medlemsföreningen att överklaga beslutet till Högsta Förvaltningsdomstolen. Överklagan ska lämnas in senast 20 februari.

30 januari 2023

Skatterättsnämnden fattar beslut i ärendet och går helt på Skatteverkets linje.

Oktober 2022

Skatteverket skickar ett nytt yttrande till Skatterättsnämnden. Byanätsforum och föreningen anser inte att det tillför något i sak utan överlämnar nu ärendet till Skatterättsnämnden att fatta beslut om.

September 2022

Skatteverket skriver ett yttrande till Skatterättsnämnden i början av september där de håller fast vid sin åsikt. Byanätsforum och vår jurist bistår föreningen att författa ett svar som lämnas till nämnden runt den 20/9.
Skatterättsnämnden anger på sin hemsida att en normal handläggningstid är tre månader efter att skriftväxlingen mellan parterna är klar. Det gör att vi kan räkna med ett beslut tidigast runt julhelgen 2022.

Juli 2022

Besked kommer från Skatterättsnämnden att de kommer att ta upp ärendet. Byanätsforum och vår jurist hjälper föreningen med kompletteringar av underlaget.

16 juni 2022

Byanätsforum uppdrar åt jurist att ta fram ett förslag på hur nya medlemmar kan hanteras nu när rättsläget är osäkert. Byanätsforums medlemmar kommer få förslaget utskickat till sig när man ber om det – kontakta kansliet eller rådgivningsfunktionen så får ni det.

10 juni 2022

Byanätsforum hjälper en medlemsförening att skicka in en ansökan om förhandsbesked till Skatterättsnämnden. Där begär man svar på hur man ska hantera frågan om moms på kapitalinsatser i föreningen för tillkommande medlemmar. Byanätsforum och vår jurist har bistått med att ta fram underlaget till ansökan och kommer framöver även att bistå med juridisk hjälp vid ett eventuellt överklagande.

25 maj 2022

Efter att Byanätsforum och Västfiber bearbetat tjänstemän i riksdagen ställs en skriftlig fråga av riksdagsman Mikael Larsson (C) till Finansminister Mikael Damberg. Frågan lyder: ”Avser ministern att ta några generella initiativ, t.ex. förslag till lagändringar, mot bakgrund av det som har anförts ovan om moms på insatskapital i ekonomiska föreningar?”. Finansministerns svar blir i princip att utrymmet för att ändra reglerna är begränsade och att det är Skatteverkets och domstolarnas sak att tillämpa befintliga regler.

Fråga och svar finns här.

27 april 2022

Skatteverket svarar på skrivelsen med att brev där man argumenterar för att hålla fast vi ställningstagandet. Hela brevet finns här.

18 mars 2022

Byanätsforum skickar brev till Skatteverkets rättsavdelning där vi motsätter oss det nya ställningstagandet samt argumenterar för att det ska dras tillbaka. Vi framför också att en ordentlig analys av konsekvenserna behöver göras innan ett eventuellt nytt ställningstagande tas fram. Hela skrivelsen kan du ta del av här.

Även de två paraplyföreningarna Västfiber och Fibernät Gotland skickar motsvarande skrivelser till Skatteverket.

15 februari 2022

Skatteverket kommer med ett nytt ställningstagande med rubriken ”Insatskapital till ekonomiska föreningar som driver olika slags anläggningar, mervärdesskatt”. Diarienummer 8-1463487. Ställningstagande gäller inte retroaktivt så det avser endast tillkommande medlemmar efter 2022-02-15.
Hela ställningstagande finns här.

Rulla till toppen