Medlemmarna.

När ett byanät drivs som ekonomisk förening har medlemmarna olika roller. Dels är de delägare i föreningen och dels är de konsumenter, det vill säga föreningens kunder.
Med dessa roller följer olika rättigheter och skyldigheter.

Som medlem/delägare har de i första hand andelsrätt och förvaltningsrätt. De rättigheterna regleras huvudsakligen av lagen om ekonomiska föreningar och föreningens stadgar. Förvaltningsrätten innebär att medlem har rösträtt och få delta på föreningsstämmor, det vill säga delta i beslut om föreningens angelägenheter. Med andelsrätt avses den ekonomiska rättighet som medlem har genom att den betalt insats i föreningen. Den ekonomiska rättigheten kan exempelvis överlåtas genom arv, bodelning, testamente eller försäljning. Vanligt är att den ekonomiska rättigheten (andelen) säljs i samband med att en medlem säljer sin fastighet. Vid en sådan försäljning är det lämpligt att upprätta ett särskilt överlåtelseavtal. Ladda gärna ned ”Exempel – Avtal för överlåtelse av andel”.

Själva medlemskapet går dock inte att överlåta. Det innebär att den som förvärvat en andel, genom köp eller arv etc., behöver ansöka om medlemskap och bli antagen, enligt vad som anges i stadgarna.

Lagstiftning och avtal

Medlemmens rättigheter och skyldigheter i egenskap av konsument regleras huvudsakligen av konsumentlagstiftning och i avtal med föreningen. På Konsumentverkets webbplats kan du söka information riktad till både företagare och konsument. Föreningen ska alltså ha ett avtal med medlemmen/konsumenten som reglerar de tjänster föreningen erbjuder som till exempel anslutning, upplåtelse av nät, kommunikation och i förekommande fall innehållstjänster som föreningen säljer. Ladda gärna ned ”Exempel – Avtal om anslutning före byggnation” och ”Exempel – Avtal om anslutning efter byggnation”.

Tillbaka till ”Driva byanät”

Scroll to Top