Kallelse ordinarie föreningsstämma 2024

Välkommen till årsstämman 2024 för Byanätsforum ideell förening

Tid: 25 april 2024 kl 18-20

Plats: Online, länk sänds till anmälda deltagare

Deltagare: Alla medlemmar i Byanätsforum ideell förening har en företrädare som antingen är firmatecknare eller utsett ombud. Ett ombud behöver ha skriftlig, daterad fullmakt.

Övriga deltagare från medlemsföreningarna är välkomna att delta utan rösträtt.

Stämman kommer att vara avstamp för det strategiarbete som styrelsen startat inför att det nuvarande projektet avslutas i början av 2025. På stämman ges information om hur samtliga medlemsföreningar blir inbjudna och hur de kan vara med och påverka Byanätsforums arbete från 2025.

OBS Anmälan: Senast 23 april ska anmälan av deltagare med namn och mailadress skickas till kansliet@byanatsforum.se. Länk till Zoommötet samt handlingar såsom årsredovisning med mera skickas löpande till anmälda deltagare, dock senast den 24 april.

Årsmötesförhandlingar hålls enligt den stadgebestämda dagordningen längre ner.

Workshop efter stämman
Efter årets stämma håller Per Fröling från Stadsnätsföreningen och Mikael Carlsson Kerstell en Workshop där du får veta mer om de framtida kraven på våra bredbandsnät samt tips på hur er förening kan se till så att ni upprätthåller värdet i ert nät.

Varmt välkommen!

Styrelsen

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av ordförande samt sekreterare för stämman
 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  (tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan via hemsida och e-post)
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Fråga om arvoden till förtroendevalda
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
  (Medlemsföreningarnas ledamöter väljs på 2 år. 2023 går mandattiden ut för Ingela Eriksson och Börje Green)
 12. Val av ordförande bland valda ledamöter till styrelsen
 13. Val av revisor
  (minst 1 revisor och 1 revisorssuppleant)
 14. Beslut om medlemsavgifter
 15. Val av valberedning samt sammankallande
  (lägst 3 och högst 5 personer)
 16. Eventuella motioner och propositioner
 17. Information från styrelsen om verksamhetsplan och budget för innevarande år
 18. Eventuella övriga frågor.
  (Förtydligande: Beslut får inte tas i andra frågor än de som varit med i kallelsen.)
 19. Mötets avslutande
Rulla till toppen