Genomför byggnationen.

Byggnationen kräver försiktighet och noggrannhet. Se till att du har de tillstånd som behövs.

All grävning ska ske utan risk för skada på befintliga ledningar och andra anläggningar. Det är exempelvis inte tillåtet att flytta, ta bort, gräva ut, täcka över eller skada fornlämningar på något sätt (2 kap. kulturmiljölagen). Vid allt markarbete ska skador i terräng förhindras. Detta gäller i synnerhet våtmarker, stränder och betesmarker. I vissa fall kan det också krävas tillstånd för arbete i planlagt område eller för uppsättning av en byggnad (bygglov). Ta därför alltid kontakt med kommunen och länsstyrelsen innan arbete börjar.

Innan byggnationen inleds måste markfrågorna vara utredda, det vill säga rätten att få vara på annans mark. Inga markintrång får göras utan markägarens medgivande. Tillstånd ges företrädelsevis via skrivna avtal eller med en ledningsrätt. Alla befintliga ledningar som finns i marken ska beaktas. En eventuell samordning kan därför behövas.

För att hålla nere kostnader är det också värt att undersöka om medlemmarna kan utföra någon del av grävningen själva, till exempel på egen tomt. Arbetet med att dra eller blåsa in fiberkablar i kanalisationsrören samt skarvning och kontaktering av fiber bör alltid utföras av fackman.

Tips!

  • Använd länsstyrelsens kostnadsfria karttjänst webbGIS för att undersöka om det finns fornminnen i området där byanätet ska byggas.
  • Gör ledningsanvisningsärenden i Ledningskollen för att undvika att gräva av de ledningar som redan finns i marken. Avgrävningar kostar både tid och pengar.
  • Tänk på att det kan vara handläggningstider på länsstyrelsen och kommunen för att få de tillstånd som krävs.
  • Det är viktigt att föreningen undersöker möjligheten att teckna en försäkring gällande ansvar och egendom med mera innan byggnation påbörjas. En sådan försäkring ingår för byalag som är medlemmar i Hela Sverige ska Leva. Fiberföreningar är välkomna som medlemmar.

Tillbaka till ”Starta byanät”

Scroll to Top