Styrelsen.

Det är styrelsen som tar beslut i föreningens angelägenheter mellan föreningsstämmorna. Styrelsen har uppdraget att åt medlemmarna förvalta föreningens organisation och ekonomi samt företräda föreningen. Det normala är att styrelsen består av ett antal medlemmar som föreningsstämman utser, stadgar kan dock ange annat som att det exempelvis är tillåtet att välja ledamöter som inte är medlemmar. När ledamöter tillträder och avgår ska ändringar omgående skickas till Bolagsverket för registrering i föreningsregistret. Ändringarna får nämligen inte verkan förrän en anmälan sker.

Styrelsen kan i princip ta beslut i alla frågor som inte särskilt ska beslutas av föreningsstämman. Exempel på beslut som ligger utanför styrelsens kompetens är beslut om stadgeändringar, val av styrelseledamöter och revisorer, beslut om att avveckla föreningen eller vidta andra åtgärder som strider mot föreningens stadgar. Ett exempel som ibland aktualiseras är ifall en styrelse kan besluta att sälja föreningens nät eller utöka föreningens verksamhetsområde. Sådana beslut ryms vanligen inte i föreningens ändamål eller verksamhet och ska därför beslutas av föreningsstämman. Det kan även vara så att besluten kräver en stadgeändring.

Protokollföring och beslut

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av de valda ledamöterna deltar i ett beslut. Det finns inga formkrav på styrelsemötets genomförande. Ett styrelsemöte kan ske som fysiskt möte eller som ett telefonmöte eller genom annan teknisk lösning. Alla beslut som styrelsen tar ska protokollföras och undertecknas av den som fört protokollet samt justeras av ordförande och ytterligare en ledamot. Detta är en viktig bevisbörda för vilka beslut som har tagits.
När styrelsen tar beslut tillämpas normalt enkel majoritet, det vill säga de beslut som flertalet deltagande ledamöter röstar för blir giltigt. Är styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter

En ledamot har rätt att få en avvikande mening noterat i protokollet (reservation). En reservation ska göras omedelbart eller senast innan mötet avslutas.

Om en styrelseledamot är jävig i samband med ett beslut får den inte delta i varken ärendets överläggningar eller beslutet som sådant. Det bör framgå av protokollet att ledamoten inte deltagit.

Det ligger på styrelsen att upprätta och ha kontroll på föreningens olika avtal och andra handlingar. En handling som till och med är straffbart för en styrelse att inte ha ordning på är medlemsförteckningen. Ladda gärna ned ”Exempel – Medlemsförteckning”. I styrelsens uppgift ligger som regel att hantera medlemsansökningar och överlåtelse samt återbetalning av andelar med mera. Ändringar gällande medlemskap ska protokollföras och justeras i medlemsregistret.

Ladda gärna ned Byanätsforums exempel på dagordning för styrelse.

Delegering

I en fiberförening är det vanligt att styrelseledamöter utför många praktiska göromål. Men det är inget som hindrar att styrelsen delegerar uppgifter och ger uppdrag till andra att utföra uppdrag. Det kan då handla om allt från underhåll av fibernätet till arbete med bokföring och fakturering. Att styrelsen delegerar uppgifter innebär inte att de blir av med ansvaret, hur delegationen fungerar ska därför löpande kontrolleras.

Eftersom att styrelsen också har ansvar för föreningens ekonomi är det viktigt att styrelsen gör budgetar, löpande redovisar och följer upp ekonomin på sina styrelsemöten. En årsredovisning ska årligen upprättas enligt årsredovisningslagen och revideras och läggas fram till föreningsstämman.

Utöver den information som lämnas vid kallelse till och under en föreningsstämma, kan styrelsen vid behov upplysa sina medlemmar om annat av väsentlighet. Hur övrig information ska ges medlemmar brukar framgå av föreningens stadgar. Här är det exempelvis vanligt med e-post och information på hemsida.

Förvalta anläggningen

Det ligger på styrelsen att förvalta föreningens anläggning, se till att den är driftsäker, underhålls och i förekommande fall byggs ut med mera. Mycket av det praktiska arbetet kan förstås läggas ut på underentreprenörer, operatörer, och andra, men ansvaret finns ändå kvar hos styrelsen. Det är därför lämpligt att ha en dokumenterad plan för förvaltningen och en checklista för de åtgärder som kan behöva göras. Ladda gärna ned ”Byanätsforums exempelmall för förvaltningsplan” och ”checklista för förvaltningsfasen”.

Tillbaka till ”Driva byanät”

Scroll to Top