Revisorerna.

Istället för att låta varje enskild medlem granska hur styrelsen sköter sina uppgifter har lagstiftaren bestämt att revisorer ska utses till detta. Revisorer ska utses enligt stadgarna och deras uppgift är att granska styrelsens förvaltning. Det gör de genom att kontrollera att det finns ett betryggande system för bokföring och att styrelsen har värderat tillgångar, eget kapital och skulder på ett riktigt sätt. Revisorerna ska även granska styrelsens beslut och protokoll, så att dessa inte strider mot föreningens stadgar eller lagstiftning.

Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Till skillnad mot medlemmarna har revisorerna rätt att få del av styrelsens olika underlag. Den enskilde medlemmens rätt är begränsad till den sammanfattande redovisningen (årsredovisningen) och de uppgifter och upplysningar som styrelsen anser att de kan lämna ut. Både styrelse och revisorer har alltså en skyldighet att upplysa föreningens medlemmar, men får inte lämna ut sådan information som kan skada föreningen eller dess medlemmar.

Inför årsstämman

Revisorerna ska få redovisningshandlingar av styrelsen senast sex veckor före årsstämman och lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före årsstämman.

I berättelsen ska revisorn bland annat uttala sig om hur vida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet. Beslut om ansvarsfrihet fattas av medlemmarna på föreningsstämman.

Eftersom en revisors uppgift är att granska styrelsen får den inte vara i jäv. En revisor får alltså inte vara anställd eller på annat sätt underordnad styrelsen, den får inte arbeta med föreningens bokföring eller annan medelsförvaltning. En revisor får inte heller vara gift, sambo, syskon, besvågrad eller på annat sätt släkt i rakt upp- eller nedstigande led till en ledamot. En revisor får inte heller stå i skuld till föreningen, utöver än vad som normalt sammanhänger med ett medlemskap. Det sistnämnda innebär att det inte hindrar att en revisor är medlem i föreningen.

En revisor får inte:

  • vara i konkurs,
  • ha näringsförbud,
  • vara underårig
  • eller på annat sätt under förvaltare enligt föräldrabalken.

Kunskapskrav

En revisor ska ha den kunskap som behövs, med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens verksamhet, för att fullgöra uppdraget. Särskilt stora föreningar (som uppnår två av kriterierna 50 anställda, 40 miljoner i balansomslutning eller 80 miljoner i omsättning) ska enligt lag ha godkända eller auktoriserade revisorer. Det är dock sällsynt att en bredbandsförening uppnår den storleken. Men det är inget som hindrar att föreningen ändå har särskilt kvalificerade yrkesverksamma revisorer. Föreningar med yrkesverksamma revisorer har ofta en bättre ordning på sin ekonomiska redovisning.

Tillbaka till ”Driva byanät”

Scroll to Top