Rapport lyfter konsekvenserna av utebliven fiberutbyggnad.

Nästan hälften av alla hushåll på landsbygden saknar fortfarande bredband. En ny rapport, framtagen av forskningsinstitutet RISE, på uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen konstaterar att den bristande tillgången till digital infrastruktur kan försvåra digitaliseringsomställningen för offentlig sektor, de gröna näringarna och för små och medelstora företag baserade på landsbygden.

Rapporten presenterar ett antal troliga framtidsscenarier kopplat till “framtidens smarta och uppkopplade samhälle” – där fiber ingår som en del av infrastrukturen – och tillhörande “motsatsscenarier” (beskrivna som “spegelscenarier”) – där fiber inte finns tillgängligt. Dessa scenarier utspelar sig år 2030 i en fiktiv by kallad Ytterbyn.

– Vi ser ett stort behov av att begrava myten kring att landsbygden har ett annorlunda eller lägre behov av bredband med hög kapacitet. Digitaliseringen möjliggör förbättrad vård i hemmet, en mer hållbar jord- och skogsbruksnäring och fler företagsetableringar på landsbygden. Just därför måste utbyggnaden av fiberbredband fortsätta så att hela Sverige ges samma förutsättningar, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Framtidsscenarier

Rapporten fastställer behovet av fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden. Det finns i debatten om bredbandsutbyggnad och behovet därav flera missförstånd och antaganden som inte är helt korrekta. Detta har manifesterats i bland annat Omstartskommissionens skrift Idéer för ett starkare Sverige vilket kommenteras i diskussionsdelen.

Rapporten är byggd på följande tre förtydliganden:

  • Behoven av robust och snabb bredbandsuppkoppling för att kunna leva och arbeta digitalt på lika villkor i hela landet är inte uppfyllda i dag.
  • Kraven på bandbredd kommer att öka framöver med allt fler och allt mer krävande tjänster.
  • Fiber och 5G är mestadels kompletterande teknologier, inte konkurrerande teknologier. 5G behöver fiber och fiber gynnas av 5G-utrullningen.

De framtidsscenarier som beskrivs i rapporten exemplifierar dessa tre förtydliganden.

– Digitaliseringen är en nyckel till välfärd och en allt viktigare bärare av samhällskritiska tjänster. Vi ser ett stort behov av att låta alla medborgare i samhället ta del av digitaliseringen – på lika villkor och på samma premisser, säger Therese Balksjö, enhetschef Uppkopplat samhälle RISE och medförfattare till rapporten.

Bredbandsmålen bör kvarstå

Slutsatser av denna studie är dels en rekommendation att de kvantitativa målen i regeringens bredbandsstrategi från 2016 kvarstår. De är teknikneutrala och lättolkade mål som är enkla att mäta och dessutom i linje med EU-kommissionens mål.

Vidare redogörs att offentlig sektor, näringsliv och medborgare kommer att behöva en mix av 5G och fiber för att kunna säkerställa likvärdiga digitala tjänster oavsett var man befinner sig. Annars finns det en betydande risk för att cementera och dessutom fördjupa den digitala klyftan som är ett faktum i dag och eftersom problemet med bristfällig uppkoppling är störst i glesbygd riskerar man därmed även att öka klyftan mellan land och stad.

Slutligen, en fortsatt fiberutrullning är inte bara en förutsättning för att nå regeringens bredbandsmål utan även en möjliggörare för en positiv samhällsekonomisk transformation av landsbygden och en viktig nyckel till ett geografiskt och digitalt jämlikt samhälle.

Ladda ner rapporten ” Ytterbyn 2030 – en scenarioanalys av framtidens uppkopplade samhälle och konsekvenser av utebliven fiberutbyggnad”

Scroll to Top