Kan medel från landsbygdsprogrammet användas för markintrångsersättning i samband med bredbandsutbyggnad?

Markintrångsersättningar är inte stödberättigande. Utgifter som kan ge rätt till stöd är kopplade till kostnader som uppstår för att anlägga den passiva bredbandsinfrastrukturen och är begränsade till de utgifter som ryms inom EU:s gruppundantagsförordning. Markintrångsersättningar ingår inte där. Kort sagt syftar stödet till att i första hand användas till att skapa så mycket fysisk infrastruktur som möjligt. (Jordbruksverket).

Scroll to Top