Är det krav att näten ska dokumenteras för att få bredbandsstöd och finns det exempel på hur dokumentationen ska se ut?

Ja. Jordbruksverket ställer krav på att näten ska besiktigas och dokumenteras för att få bredbandsstöd.

Jordbruksverket anger på sin hemsida vilka krav som gäller för dokumentation. https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband/villkorforbredbandsstodet.4.44141f7315158c431c5b9202.html

I föreskriften finns reglerna specificerade. https://www.jordbruksverket.se/download/18.784a4ace1519f84f6643efe/1450083857493/2015-050.pdf

Exempel på hur dokumentationen ska utformas finns på Byanätsforums hemsida under ”Byanätsprocessen”: http://www.bredbandsforum.se/Byanatsforum/processkarta/Dokumentera-natet/

Även för byanät som bygger utan stöd är det viktigt med en bra dokumentation. För allmänt tillgängliga elektroniska nät och tjänster är det ett krav på dokumentation enligt PTS föreskrift om driftsäkerhet (PTSFS 2015:2). https://www.pts.se/upload/F%c3%b6reskrifter/Tele/PTSFS%202015-2%20-%20Drifts%c3%a4kerhet.pdf

I arbetet med att ta fram riktlinjer för Robusta fiberanläggning finns underlag kring dokumentation.

https://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/Robust-kommunikation/Atgarder/Robust-fiberanlaggning/

Scroll to Top