Fusionera.

Föreningar kan slås ihop genom fusioner. En fusion innebär enkelt uttryckt att två eller fler föreningar blir en förening. Fusioner mellan ekonomiska föreningar kan ske på två sätt. Det ena sättet kallas absorption och det andra kombination.

Absorption

Fusion genom absorption innebär att en eller flera föreningar går upp i en annan befintlig förening. Den sistnämnda, som vi kallar övertagande förening, tar över verksamhet, tillgångar och medlemmar från de andra överlåtande föreningarna.

Att genomföra en fusion omfattar ett antal steg där styrelser och föreningsstämmor ska ta beslut om fusionen och en fusionsplan över hur det hela ska gå till. Fusionsplanen ska även ange om det är någon förenings medlemmar som ska kompenseras i samband med fusionen. Auktoriserade eller godkända revisorer ska granska och uttala sig om fusionsplanen. Fusionsplanen ska registreras på Bolagsverket och eventuella borgenärer underrättas. När tillstånd om att verkställa fusionen slutligen givits och fusionen blivit registrerad kommer de överlåtande föreningarna att lösas upp och medlemmarna blir medlemmar i den övertagande föreningen.

Kombination

Fusion genom kombination fungerar ungefär som ovan, men med den väsentliga skillnaden att vid en kombination så bildar de överlåtande föreningarna en helt ny förening som de går upp i. Vid dessa fall ska fusionsplanen även innehålla stadgar för den nya övertagande föreningen samt vilka som ska utgöra styrelse och revisorer för den.

Ladda gärna ned Byanätsforums vägledning vid fusion

Tillbaka till ”Utveckla eller Avveckla byanät”

Scroll to Top