Föreningsstämman.

Det är på föreningsstämman som en medlem kan använda sin rösträtt. Ekonomiska föreningar ska minst en gång om året ha föreningsstämma, en så kallad ordinarie föreningsstämma som även brukar kallas årsstämma. När en sådan stämma ska hållas regleras i stadgarna, samt vilka frågor som ska behandlas på den stämman.

Lämna förslag i god tid

Om en medlem vill lyfta upp några andra frågor till beslut på den ordinarie föreningsstämman ska den medlemmen lämna ett förslag (motion) i god tid före stämman. Tiden för att lämna in en motion är ofta reglerad i stadgarna. Om styrelsen vill lyfta någon annan fråga ska de också lämna ett förslag (proposition). Motioner och propositioner som ska behandlas på en föreningsstämma ska finnas med i kallelsen till stämman.

En föreningsstämma eller styrelsen kan även besluta att en extra föreningsstämma ska hållas för att behandla en eller flera särskilda frågor. Extra föreningsstämma kan också begäras av en revisor eller en tiondel av föreningens medlemmar.

Vid både ordinarie och extra föreningsstämmor är det viktigt att de frågor som ska behandlas finns med i kallelsen. Om inte alla underlagen till beslut skickas ut i samband med kallelsen ska de finnas tillgängliga hos föreningen, för medlemmar som vill ta del av dem, senast två veckor före stämman. En föreningsstämma får inte besluta i ärenden som inte varit med i kallelsen. Om det inte är så att alla röstberättigade i föreningen samtycker till att beslut tas.

Ombud

En medlem som inte själv kan delta vid en föreningsstämma har rätt att utse ett ombud, som röstar åt medlemmen. Huvudregel är att en medlem får utse vem de vill, men stadgar kan innehålla vissa begränsningar, som till exempel att en medlem endast får utse make/maka/sambo eller annan medlem som ombud. Ett ombud ska ha en skriftlig och av medlemmen undertecknad fullmakt med sig till stämman.

Det finns inga minimumkrav på hur många medlemmar som måste delta för att en föreningsstämma ska vara giltig. Men det torde behövas minst två för att kunna genomföra den.

Tillbaka till ”Driva byanät”

Scroll to Top