Byanätsforums nyhetsbrev nr 2
Tema: "Regionala och kommunala satsningar"
28 mars 2019

LEDARE.

Allt fler får upp ögonen för Byanätsforum 

Byanätsforums verksamhet har verkligen kommit igång på allvar nu sedan Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF tog över driften från regeringens Bredbandsforum under förra året. Vi på kansliet, Anna Johansson och jag, Tommy Nilsson, tillsammans med våra resurser Cecilia Reje och Magnus Andersson får allt fler förfrågningar om att delta i olika sammanhang för att berätta om vår verksamhet och på vilket sätt vi kan stötta landets bredbandsföreningar.

Vi märker att det finns stora förväntningar från medlemsledet men även från operatörer, myndigheter och andra organisationer att vi ska vara centrum för arbetet med bredband på landsbygden. Det är verkligen uppmuntrande men samtidigt måste vi ibland dra i handbromsen och reflektera över vad det är vi ska prioritera. Då känns det skönt att vi numera har en referensgrupp med en handfull företrädare för olika bredbandsföreningar som är medlemmar hos Byanätsforum. Där kan vi få vägledning i vilka vägval vi ska göra.

I det här numret av vårt nyhetsbrev fokuserar vi på att ge goda exempel på olika satsningar som görs av och gentemot bredbandsföreningar i Sverige. Det är verkligen passande att när vi nu går mot vår, åtminstone i södra Sverige där jag befinner mig, och ljuset återkommer och med det förnyad energi – så händer det så mycket på bredbandsfronten och för Byanätsforums verksamhet. Jag hoppas ni ska få en intressant läsning som ska locka till att nya kontakter tas och som stärker er i er verksamhet på olika sätt.

Med vänlig hälsning
Tommy Nilsson
Projektledare Byanätsforum 
 
Mats Erixon, ordförande för Hela Sverige ska leva Dalarna. Foto: M. Prinke (CC BY-SA 2.0)

BLI DIN EGEN KOMMUNIKATIONSOPERATÖR.


Hela Sverige ska leva i Dalarna har dragit igång en mycket intressant förstudie med målet att bredbandsföreningar ska kunna bli sina egna kommunikationsoperatörer. Vinsten blir lägre avgifter och pengar som stannar i bygden.
 – Målet är att hitta en modell för en kooperativ kommunikationsoperatör som kan erbjuda mer stadslika priser till sina kunder, säger Mats Erixon, ordförande Hela Sverige ska leva Dalarna
...

Läs hela artikeln 

UPPKOPPLAT - SILPINGE FIBER.

Börje Green, Silpinge Fiber. Foto: Lantmäteriet - Creative Commons 4.0 

KRAFTSAMLING GAV BREDBAND.


Några eldsjälar bildade en ekonomisk förening oktober 2014 för att förverkliga ett fibernät inom ett avgränsat område. Ingen i föreningens interimistiskt valda styrelse hade kunskap eller erfarenhet över hur detta skulle gå till.

Inledningsvis besöktes alla fastighetsägare för att teckna fastighetsavtal och markupplåtelseavtal. En konsult anlitades...


Läs hela artikeln 
Intresset var stort bland alla invånare i bygden för Säfflebygdens fibernät.

FUSION GAV STARKARE FÖRENING.


I Säffle kommun har tio fiberföreningar gått samman till en större enhet som nu omfattar nästan hela kommunens landsbygd. Fusion blev valet när det blev svårt att hitta folk till styrelser och andra uppdrag.
– Det gäller att ha ordning och reda på alla papper, det är det viktigaste av alltihop, säger Torbjörn Axelsson på Säfflebygdens Fibernät
...

Läs hela artikeln 

HALLÅ DÄR, CHRISTINA NORDIN!


Hur ser utbetalningsläget för bredbandsstödet ut just nu?

Snabbt bredband är en nyckelfaktor för att förbättra möjligheterna att bo och verka på landsbygden. Därför är det ett gott resultat att 3,7 miljarder kronor redan beviljats i stöd av de 4,25 miljarder kronor som finns att tillgå för utbyggnad av snabbt bredband på landsbygden inom landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsens handläggare bedömer att resterande medel kommer att vara beslutade under våren 2019. Hittills i år har drygt 700 miljoner kronor betalats ut. 

Att anlägga bredbandsinfrastruktur är komplext, vilket visar sig i den tid det tar att genomföra ett stödfinansierat bredbandsprojekt. Förväntad genomförandetid för samtliga innevarande stödbeviljade bredbandsprojekt ligger på lite drygt tre år. Men då ska vi komma ihåg att det är betydligt kortare genomförandetid i de mindre projekten än i de större. Utmaningarna ligger bland annat i långa anslutningssträckor, områden med glest belägna hushåll, brist på underentreprenörer och utdragna tillståndsprocesser. Det innebär att majoriteten av antalet ansökningar om utbetalningar först kommer mot slutet av programperioden 2014-2020.


Finns det någon risk att pengar brinner inne och skickas tillbaka till Bryssel?

Det är nu i mars 2019 knappt fem år kvar tills att projekten ska vara avslutade och redovisade till Jordbruksverket för att vi ska hinna med att betala ut pengarna. Det kan kännas som en lång tid men det återstår att betala ut cirka 3,6 miljarder. Utbetalningstakten måste ligga på i genomsnitt 64 miljoner kronor i månaden. Nuvarande utbetalningstakt är cirka 23 miljoner i månaden. Förenklingar har gjorts som kan snabba på utbetalningstakten. Trots att det kommer vara en stor utmaning att betala ut alla pengar i tid är jag övertygad att vi med gemensamma krafter kommer att klara av det. Vi har gjort det förr och kommer att göra det nu också!
 
Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket
Gotland var första region att bli helt fibrerat 2017. Foto: Josefine Granding Larsson (CC BY-NC 2.0)

PARAPLYFÖRENINGEN SOM VILL VERKA UNDERIFRÅN.


Fibernät Gotland är en så kallad paraplyförening vars enda syfte är att stötta sina medlemsföreningar i olika processer. Det kan handla om gemensamma avtal, utbildningar och andra samarbeten.
 – Paraply blir egentligen lite fel för vi vill ju inte vara över någon annan utan mer som ett kitt mellan föreningarna, säger ordföranden Mikael Carlsson Kerstell...


Läs hela artikeln 
Yngve Karlsson och Magnus Andersson är författare till Handbok för ekonomiska föreningar.

NY HANDBOK FÖR EKONOMISKA FÖRENINGAR.


En ny upplaga av Handbok för ekonomiska föreningar har precis lämnat pressarna. Numera finns den även som en digital version.
 – Det här är en bok som bör finnas hos varje styrelse, säger Magnus Andersson som är en av författarna och som även är anställd på Byanätsforums kansli.


I handboken förklaras bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar ur ett praktiskt perspektiv. Den omfattar bestämmelser som gäller från och med 1 januari 2019. I boken får du svar på frågor som:
  • Vad är en ekonomisk förening?
  • Hur bildas en ekonomisk förening?
  • Vad ska och kan stadgarna innehålla?
  • Vilka rättigheter och skyldigheter har medlemmarna?
  • Vad händer på en föreningsstämma?
  • Vilket ansvar har styrelsen?
  • Vilka regler gäller för föreningens kapital?
  • Vad gäller beträffande revision?
  • Hur upplöser man en ekonomisk förening?
Boken innehåller även praktiska mallar för vanligt förekommande dokument som exempelvis stadgar, protokoll och förlagsandelsbevis. Som bilaga finns lagen om ekonomiska föreningar i sin helhet. Handbok för ekonomiska föreningar riktar sig främst till personer som deltar i eller arbetar med ekonomiska föreningar, det vill säga föreningarnas styrelser, ledning, revisorer och konsulter med flera men är också användbar i utbildningar gällande ekonomiska föreningar.

Boken finns att köpa hos olika bokhandlare men även direkt hos förlaget Norstedts Juridik:
https://shop.nj.se/products/handbok-for-ekonomiska-foreningar-1

SATSNING TILLSAMMANS MED LEADER.


Leader är en utvecklingsmetod med lokala grupperingar runt hela landet och med god förankring inom näringsliv, ideella föreningar och myndigheter. I deras lokala utvecklingsstrategier anges vilka som är viktiga områden att utveckla i deras område med stöd ur EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. I många fall innehåller strategierna tydliga mål för att stärka arbetet med digitalisering vilket gör att de är en bra samverkanspart med Byanätsforum.

Efter samtal mellan Byanätsforums kansli samt Sofia Skörde och Ulrika Johansson på Leader Västra Smålands kansli har en tanke vuxit fram om ett nationellt samarbete mellan Byanätsforum och leadergrupperna. Förslaget går ut på att stärka de lokala bredbandsföreningarna och på så sätt snabba på digitaliseringen av bygden och öka kunskapen kring digital infrastruktur och de tjänster som kan erbjudas i näten. Samtliga 53 leaderområden har nu bjudits in för fortsatt dialog och samtal.
Arbetet med att anlägga fibernätet i Nordingrå engagerade många.

PARAPLYFÖRENING I NORDINGRÅ SKAPADE ENGAGEMANG.


Ett stort område med 70 små byar utspridda och mycket kuperad terräng skapade problem när fiber skulle dras i Nordingrå socken i Ångermanland. Lösningen blev att bryta ner arbetet i 17 byprojekt med en övergripande paraplyförening som skötte all koordinering.
 – Vi hade inte lyckats genomföra det hela om vi inte hade gjort på det här sättet, säger Ingrid Viklands som är en av alla aktiva i föreningen
...

Läs hela artikeln 

INTERNATIONELL UTBLICK.

Community Networks är ett nätverk av samhällsägda bredbandsnätverk i USA.

AMERIKANSKT NÄTVERK SAMLAR SAMHÄLLSÄGDA NÄT.


Byanätsforum finns även i USA! Eller ja, ett liknande nätverk finns i alla fall där som samlar samhälls- eller medborgarägda bredbandsnät från både landsbygder och stadsområden.
 – Vi talar i USA om samhällsägda nätverk som ett paraplybegrepp för både kommunalt ägda och kooperativt ägda nätverk, säger Christopher Mitchell som leder verksamheten på Community Broadband Networks Initiative.


I USA finns ett flertal olika stödformer för att bygga byanät. Fonderna Connect America 1 och 2 som ligger under Federal Communications Commission och även likt Sverige finns det stöd men även lån från jordbruksmyndigheten US Department of Agriculture. De olika delstaterna har även de i vissa fall olika initiativ för att ekonomiskt stötta de som vill bilda kooperativ och bygga bredbandsnät.

– Vi startade för 14 år sedan för att stötta ledare i samhället så att de kan ta bra beslut när det gäller samhällsägda bredbandsnät och bevara lokalt ägande och kontroll över näten. Det gör vi genom att sprida goda exempel, ta fram rapporter, faktablad och informationsfilmer, säger Christopher Mitchell.

Läs mer på Community Networks webbplats: https://muninetworks.org 

De har även tagit fram en karta med landets samhällsägda nätverk: https://muninetworks.org/communitymap  

Community Broadband Networks Initiative drivs av Institute for Local Self-Reliance: https://ilsr.org 
Några av deltagarna vid Crowd Sourcing Week i Vuollerim. Foto: Lapland Vuollerim

21-24 MAJ
CROWD DOING VUOLLERIM.

Bredbandet möjliggör att kunskap och utveckling kan verka och spridas över hela världen. Lappländska Vuollerim har tagit fasta på detta och flera av bygdens företag och föreningar är inblandade i olika satsningar som lockat intresse över hela världen.
 – Det vi har på gång nu är ett event där vi för samman olika nätverk som traditionellt inte brukar jobba med varandra för att bland annat ta fram nya digitala produkter, säger Eva-Lena Skalstad på bygdebolaget Lapland Vuollerim Welcomes You
...

Läs hela artikeln 

FRÅN FORSKARFRONTEN.

Yvonne Gunnarsdotter, SLU, är en av författarna bakom utvärderingen av bredbandsstödet.
Foto: Göran Carlén

UTVÄRDERING AV BREDBANDSSTÖDET.


Institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har haft i uppdrag att utvärdera bredbandsstödet i innevarande programperiod. Nu är rapporten klar och inskickad till Jordbruksverket.
 – I maj kommer den att finnas på Jordbruksverkets webbplats i sin helhet men vi kan redan nu dela med oss av sammanfattningen, säger Yvonne Gunnarsdotter, universitetslektor på SLU...


Läs hela artikeln 

BREDBANDSKARTLÄGGNINGEN FÖR 2018 KLAR.


Bredbandsutbyggnad genom fiber- och mobilnät fortsätter och 2018 hade 81 procent av alla hushåll och företag tillgång till bredband med 100 Mbit/s. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

När det gäller hushåll utanför tätbebyggt område har tillgången till 100 Mbit/s ökat sedan 2017 från 31 procent till 40,6 procent.

Läs mer om kartläggningen på Post- och Telestyrelsens webbplats 

GÅ MED I VÅR FACEBOOKGRUPP.


Du vet väl om att Byanätsforum även har en facebookgrupp? Där är alla välkomna som är intresserade av bredband på landsbygden och man måste inte vara medlem i Byanätsforum. Här kan du ställa frågor till andra som ofta är aktiva i någon bredbandsförening eller dela med dig av tips och idéer. När frågor som rör bredband på landsbygden blossar upp i media brukar det oftast även diskuteras i facebookgruppen. Välkommen du med!

www.facebook.com/groups/byanatsforum 
BYANÄTSFORUM

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige. Nätverket drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.


Vill du ändra hur du får dessa meddelanden?
Du kan uppdatera dina instälningar eller avsluta dina prenumeration