Checklista för viktiga förvaltningsplaner.

Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering har tillsammans med Byanätsforum tagit fram en checklista som ska ligga till grund för att skapa utförliga förvaltningsplaner för byanäten. Byanätsforum har nu fått ta över checklistan och kommer under hösten att utveckla den ytterligare.
– Vi ser att de flesta byanät nu går in i en förvaltningsfas och vi vill verkligen att det här ska bli ett verktyg som efterfrågas och används, säger Anna Johansson på Byanätsforums kansli.

Under 2018 genomförde konsultbolaget A-focus en byanätsstudie på uppdrag av Bredbandsforum där ett flertal företrädare för olika byanät intervjuades kring frågor som rör robusthet och driftsäkerhet i byanäten. Resultatet visade att det finns utmaningar i vissa byanät och eftersom byanäten ofta drivs av bygdens invånare som för det mesta är lekmän och som arbetar ideellt med de här frågorna bedömde Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering att någon slags vägledning bör erbjudas byanäten i att jobba med förvaltningen av näten.

– När vi arbetade med byanätsstudien såg vi att en del företrädare för byanäten ställde sig en mängd olika frågor i förvaltningsfasen medan andra inte ens visste vilka frågor man borde ställa. I vårt första uppdrag ingick att ge förslag till arbetsgruppen hur man skulle kunna stötta byanäten. En sak var att de efterfrågade en rådgivningsfunktion och en lättöverskådlig information. Vi sa då att Byanätsforum redan har rådgivning som vi bör informera om men sedan skulle vi kunna ta fram en checklista där vi visar vilka områden som är viktiga i förvaltningsfasen. Då gav arbetsgruppen oss ett nytt uppdrag att börja bygga upp den checklistan, berättar Annika Järvebro på A-focus som ledde arbetet med att ta fram checklistan.

Annika Järvebro, A-focus AB
Annika Järvebro, A-focus AB

Många involverade

I processen med att utforma innehållet i checklistan involverades förutom deltagarna i Bredbandsforums arbetsgrupp också Byanätsforums kansli som i sin tur fick hjälp av Byanätsforums referensgrupp med företrädare för olika bredbandsföreningar. Även Västra Götalandsregionen var med och tittade på den. De håller på med ett separat projekt där de ska stötta föreningar att skapa förvaltningsplaner och hade bra synpunkter. Checklistan är indelad i följande huvudområden:

  • Teknisk förvaltning
  • Administrativ förvaltning och affärsutveckling relaterad till nätet
  • Föreningsförvaltning

Tanken är att checklistan ska användas som ett hjälpmedel och en grund när bredbandsföreningen ska ta fram sin förvaltningsplan eller så kan den fyllt ifyllda checklistan till och med utgöra den färdiga förvaltningsplanen.

Ökad digitalisering

– Byanäten är en viktig del av infrastrukturen och då särskilt på landsbygden. Vi ser att tillgången till stabilt och robust bredband ökar i betydelse med tanke på digitaliseringen. Därför bestämde sig vår arbetsgrupp att de ville intervjua en del byanät för att se vilket stöd som eventuellt behövs för att tillgodose behovet av driftsäkert bredband. Det finns många olika utmaningar och brister som vi ser i alla typer av nät, inte bara bland byanäten. Men vad vi såg särskilt hos byanäten var att det behövs extra stöd i förvaltningsfasen för drift och underhåll. Det är också viktigt att det tydliggörs vikten av att det upprätthålls en bra kvalitet och driftsäkerhet i näten för de nya tjänsterna som är på väg, säger Åsa Lindskog från Bredbandsforums kansli som samordnat arbetet med checklistan.

– Nu hoppas vi att checklistan ska fungera som ett verktyg för föreningar i förvaltningsfas. I checklistan kommer man se att förvaltningsfasen innehåller en mängd olika områden som man behöver fundera över när man äger ett nät. Så att den fungerar som en kunskapsöversikt. Sedan är inte alla områden i checklistan relevant för alla föreningar. Genom att arbeta utifrån den i det fortlöpande arbetet så blir det ett praktiskt verktyg också. Jag hoppas att byanäten tar med detta i sitt arbete. I flera byanät har man delat upp ansvaret på olika personer och sakområden. Då underlättar det för styrelsen att de inte behöver leta efter informationen utan genom checklistan finns allt samlat, förklarar Annika Järvebro på A-focus.

Du kan ladda ner checklistan i dess nuvarande form här men tänk på att under hösten kommer den uppdateras för att ännu bättre passa byanätens behov.

Scroll to Top