Avveckla.

Avveckling av en förening blir ofta en konsekvens av att medlemmarna vill sälja nätet till någon annan aktör. Vanligt är att stadgarna anger att föreningen ska äga och driva ett fibernät. Det innebär att medlemmarna i princip inte kan ta beslut om att sälja nätet utan att också besluta om att avveckla föreningen. Alternativet skulle kunna vara att ändra stadgarna till annan verksamhet.

Det vanligast sättet att avveckla, upplösa, en ekonomisk förening är genom likvidation. En förening kan dock upplösas även på andra sätt. Nedan finns en sammanfattande beskrivning på olika sätt, mer information finns på Bolagsverkets sida ”Avveckla ekonomisk förening” samt i lagen om ekonomiska föreningar. Båda länkarna innehåller även mer information om regler kring fusioner.

Argument för fortsatt ägande

  1. Makten över nätet

Om man tycker att det är viktigt att nätet finns kvar, underhålls och att det byggs ut med mera – då behöver man också äga nätet. Det är ägaren som har den makten.

(Här är det enkelt att dra en parallell med elnätet. Vi hade ett uselt gammalt luftburet elnät i många år, så fort det åskade på sommaren, blåste på hösten eller snöade på vintern var vi utan ström. Det kunde vara så flera dagar i rad (ibland veckor). Det var först när staten införde avbrottsersättningen som nätägaren tog tag i det hela.)

  1. Rimliga priser

Bredbandsföreningarna driver nätet till ett självkostnadspris. Det gör sällan kommunala bolag och aldrig ett kommersiellt bolag.

En del påstår att stora företag har stordriftsfördelar, men driftskostnaden för ett fibernät är lågt. Den största enskilda kostnaden är avskrivningarna. När avskrivningarna är gjorda kommer föreningen kunna sänka sin nätavgift. Ett kommersiellt bolag skulle aldrig få för sig att sänka nätavgiften på grund av att de har skrivit av nätet. Det är då de tjänar de stora pengarna.

  1. Den sociala aspekten

Många vittnar om att de lärt känna folket i byn och att en viss social gemenskap uppstått kring byggnationen. Och även när nätet är färdigbyggt och klart har människorna en anledning att ta kontakt med nyinflyttade.

Den främsta ursäkten för att sälja sitt nät som kommer in till Byanätsforums kansli är att det är svårt att rekrytera personer till styrelsen. Här bör man fundera på varför?

Det kanske inte är den egentliga orsaken utan att de fått ett erbjudande från någon aktör som vill köpa nätet.

”Vi kan lika gärna sälja nätet för det är ändå ingen som vill sitta i styrelsen.” (hör vi som ursäkt)

Om det verkligen är så att ingen vill sitta i styrelsen så kan en fusion vara en lösning, det vill säga att slå ihop några föreningar. Då blir det sammanlagt färre personer som behöver utgöra styrelse och det blir fler medlemmar att rekrytera ifrån. Dessutom är det så att flera av de större föreningarna även kan erbjuda styrelsearvode och ibland till och med deltidstjänster. Och även vid en fusion så behåller medlemmarna makten, betalar bara vad det kostar och kan prata om annat än vädret.

Om ni ändå vill sälja och avveckla föreningen så läs vidare…

Alla bredbandsnät har ett värde

Läs gärna vår guide kring försäljning av nätet och avveckling av föreningen för att få ett så bra avslut som möjligt för de nuvarande ägarna och kunderna.

Ladda ner Byanätsforums guide: Överlåtelse av fibernätsanläggning

Meddela Ledningskollen

Om nätet säljs är det viktigt att ni meddelar Ledningskollen så att den nya ägaren meddelas när någon vill gräva i närheten av ledningarna.

Likvidation

En likvidation innebär att en likvidator tillsätts med uppdraget att avsluta föreningen. Detta föregås av att föreningsstämman först beslutat om att föreningen ska gå i likvidation. Föreningsstämman kan besluta att föreningen ska gå i likvidation omedelbart eller vid en senare angiven tidpunkt. Föreningens beslut om likvidation ska anmälas till Bolagsverket. Bolagsverket utser en likvidator. Föreningen får föreslå likvidator när de skickar sin anmälan, om det är någon särskild person de vill ha. När likvidatorn tillträder tar den över styrelsens arbete med att förvalta föreningen, fram till att föreningen är upplöst. Likvidatorns uppgift är att se till att föreningens alla förbindelser och skulder avslutas och att eventuella tillgångar omvandlas till pengar, samt skifta ut kvarvarande tillgångar enligt föreningens stadgar. När likvidatorn är klar med sitt arbete kommer den att kalla till en avslutande stämma för att lägga fram sin slutredovisning och föreningen blir upplöst. Likvidatorn ser även till att anmäla föreningens upplösning till Bolagsverket så att den blir avregistrerad. En likvidation tar normalt omkring ett år att genomföra. Detta beror bland annat på att kallelsetid på okända borgenärer är sex månader och att en del förbindelser och avtal kan ta viss tid att avsluta samt att slutlig skatt ska regleras med mera.

Föreningen får själv bekosta likvidationen. För att likvidationen inte ska bli allt för dyr är det lämpligt att likvidationen förbereds genom att föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag att avsluta så mycket som möjligt innan likvidatorn tillträder. Om likvidatorn upptäcker att föreningen inte har tillräckligt med kapital för att genomföra likvidationen ska likvidatorn försätta föreningen i konkurs.

Avveckling utan likvidation

Från och med i juli 2018 har det blivit möjligt för ekonomiska föreningar att genomföra en förenklad avveckling. Det innebär att föreningen själv får sköta avvecklingen och hos Bolagsverket ansöka om en sådan upplösning. För att kunna tillämpa denna form av avveckling får föreningen inte äga fast egendom, ha tomträtter eller ha några skulder. För att kunna ta beslut om förenklad avveckling krävs det att alla medlemmar i föreningen röstat för en förenklad avveckling och att alla i styrelsen samtyckt till det. Att alla medlemmar och styrelse ska samtycka har sin grund i att om det efter en sådan upplösning av föreningen skulle visa sig finnas några förpliktelser, så är de solidariskt ansvariga för förpliktelserna. Medlemmarnas ansvar är begränsat till deras andel av föreningen, men styrelsens ansvar är obegränsat. Motsvarande ansvar för styrelse och medlemmar finns inte vid en likvidation.

Om en förening inte haft någon verksamhet under 10 år kan den upplösas på grund av sin passivitet. En avregistrering görs då av Bolagsverket.

Avveckling genom konkurs

En förening kan komma på obestånd och behöva avvecklas genom konkurs. Anmälan om konkurs görs hos Tingsrätten. En sådan anmälan görs vanligen av den styrelse som insett att de inte kan betala sina skulder eller av någon fordringsägare. Tingsrätten utser konkursförvaltare som avslutar föreningen och ser till att borgenärer och fordringsägare får betalt i den omfattning det är möjligt. En konkurs avslutas med ett underskott. Skulle det visa sig att konkursen går med överskott ska föreningen försättas i likvidation istället och kvarvarande tillgångar skiftas.

Tillbaka till ”Utveckla eller Avveckla byanät”

Scroll to Top