Avveckla.

Avveckling av en förening blir ofta en konsekvens av att medlemmarna vill sälja nätet till någon annan aktör. Vanligt är att stadgarna anger att föreningen ska äga och driva ett fibernät. Det innebär att medlemmarna i princip inte kan ta beslut om att sälja nätet utan att också besluta om att avveckla föreningen. Alternativet skulle kunna vara att ändra stadgarna till annan verksamhet.

Det vanligast sättet att avveckla, upplösa, en ekonomisk förening är genom likvidation. En förening kan dock upplösas även på andra sätt. Nedan finns en sammanfattande beskrivning på olika sätt, mer information finns på Bolagsverkets sida “Avveckla ekonomisk förening” samt i lagen om ekonomiska föreningar. Båda länkarna innehåller även mer information om regler kring fusioner.

Meddela Ledningskollen

Om nätet säljs är det viktigt att ni meddelar Ledningskollen så att den nya ägaren meddelas när någon vill gräva i närheten av ledningarna.

Likvidation

En likvidation innebär att en likvidator tillsätts med uppdraget att avsluta föreningen. Detta föregås av att föreningsstämman först beslutat om att föreningen ska gå i likvidation. Föreningsstämman kan besluta att föreningen ska gå i likvidation omedelbart eller vid en senare angiven tidpunkt. Föreningens beslut om likvidation ska anmälas till Bolagsverket. Bolagsverket utser en likvidator. Föreningen får föreslå likvidator när de skickar sin anmälan, om det är någon särskild person de vill ha. När likvidatorn tillträder tar den över styrelsens arbete med att förvalta föreningen, fram till att föreningen är upplöst. Likvidatorns uppgift är att se till att föreningens alla förbindelser och skulder avslutas och att eventuella tillgångar omvandlas till pengar, samt skifta ut kvarvarande tillgångar enligt föreningens stadgar. När likvidatorn är klar med sitt arbete kommer den att kalla till en avslutande stämma för att lägga fram sin slutredovisning och föreningen blir upplöst. Likvidatorn ser även till att anmäla föreningens upplösning till Bolagsverket så att den blir avregistrerad. En likvidation tar normalt omkring ett år att genomföra. Detta beror bland annat på att kallelsetid på okända borgenärer är sex månader och att en del förbindelser och avtal kan ta viss tid att avsluta samt att slutlig skatt ska regleras med mera.

Föreningen får själv bekosta likvidationen. För att likvidationen inte ska bli allt för dyr är det lämpligt att likvidationen förbereds genom att föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag att avsluta så mycket som möjligt innan likvidatorn tillträder. Om likvidatorn upptäcker att föreningen inte har tillräckligt med kapital för att genomföra likvidationen ska likvidatorn försätta föreningen i konkurs.

Avveckling utan likvidation

Från och med i juli 2018 har det blivit möjligt för ekonomiska föreningar att genomföra en förenklad avveckling. Det innebär att föreningen själv får sköta avvecklingen och hos Bolagsverket ansöka om en sådan upplösning. För att kunna tillämpa denna form av avveckling får föreningen inte äga fast egendom, ha tomträtter eller ha några skulder. För att kunna ta beslut om förenklad avveckling krävs det att alla medlemmar i föreningen röstat för en förenklad avveckling och att alla i styrelsen samtyckt till det. Att alla medlemmar och styrelse ska samtycka har sin grund i att om det efter en sådan upplösning av föreningen skulle visa sig finnas några förpliktelser, så är de solidariskt ansvariga för förpliktelserna. Medlemmarnas ansvar är begränsat till deras andel av föreningen, men styrelsens ansvar är obegränsat. Motsvarande ansvar för styrelse och medlemmar finns inte vid en likvidation.

Om en förening inte haft någon verksamhet under 10 år kan den upplösas på grund av sin passivitet. En avregistrering görs då av Bolagsverket.

Avveckling genom konkurs

En förening kan komma på obestånd och behöva avvecklas genom konkurs. Anmälan om konkurs görs hos Tingsrätten. En sådan anmälan görs vanligen av den styrelse som insett att de inte kan betala sina skulder eller av någon fordringsägare. Tingsrätten utser konkursförvaltare som avslutar föreningen och ser till att borgenärer och fordringsägare får betalt i den omfattning det är möjligt. En konkurs avslutas med ett underskott. Skulle det visa sig att konkursen går med överskott ska föreningen försättas i likvidation istället och kvarvarande tillgångar skiftas.

Tillbaka till “Utveckla eller Avveckla byanät”

Scroll to Top