Avsluta medlemskap i ekonomisk förening.

 

1. När medlemskap avslutas på egen begäran

Medlemskap i en ekonomisk förening är frivilligt. Därav har en medlem alltid rätt att få avsluta sitt medlemskap. Men en medlem kan inte ”när som helst” avsluta sitt medlemskap. Dels måste medlemmen först säga upp sitt medlemskap och dels är förutsättningen att medlemskapet, vid uppsägning, endast kan upphöra vid ett räkenskapsårs utgång.

Enligt lagen så ska uppsägningen ha kommit in till föreningen senast en månad före utgången av de räkenskapsår som medlem avser att medlemskapet ska upphöra. Stadgarna får ange en längre tid än en månad före räkenskapsårets utgång. Den längsta tid stadgarna får ange är sex månader före räkenskapsårets utgång. En förening får också i sina stadgar ange att medlemmen inte får säga upp sitt medlemskap förrän medlem har varit medlem i en viss tid. Den längsta tid stadgarna får ange är två år. Före att den nya lagen trädde i kraft 1 juli 2018, kunde en förening ansöka om tillstånd hos Bolagsverket om att få ange upp till fem år i stadgarna, detta är inte längre tillåtet.

Om inget annat är angivet i stadgarna har medlemmen rätt att få tillbaks sin insats tidigast sex månader efter utgången av de räkenskapsår som medlemskapet upphör. Anledningen till att det är just sex månader beror på att en förening normalt har sex månader på sig att hålla årsstämma och fastställa resultat och balansräkning för de aktuella räkenskapsårets utgång. Det är summan av det egna kapitalet som avgör hur stor andel av insatsen medlem ska kunna få tillbaks i samband med att medlemskapet upphörde.

2. När ett medlemskap avslutas genom överlåtelse av andel

Medlems samlade insatser i en ekonomisk förening utgör medlems andel. Andelen är en ekonomisk rättighet som går att överlåta (skänka eller sälja) till någon annan. Ett medlemskap går inte att överlåta. Om en medlem överlåter sin andel till någon annan så har övertagaren förvärvat de ekonomiska rättigheter som följer med andelen. Förvärvaren har då upp till sex månader på sig att ansöka om medlemskap i föreningen på den förvärvade andelen. Om förvärvaren beviljas medlemskap kommer den att bli medlem i överlåtarens ställe. Detta innebär att överlåtarens medlemskap upphör. I detta fall behöver inte den förre medlemmen säga upp sitt medlemskap och den behöver inte heller vänta med utträdet till utgången av ett räkenskapsår. Den kan inte heller få tillbaks någon insats från föreningen eftersom att den har överlåtit insatsen/andelen till övertagaren, den nya medlemmen.

Om det skulle vara så att övertagaren inte ansöker om medlemskap inom föreskriven tid eller om den nekas medlemskap, anses överlåtarens medlemskap som uppsagt, enligt punkt 1. Förvärvaren får därvid samma rätt som överlåtaren hade haft beträffande återbetalning av insats, dvs återbetalning tidigast sex månader efter räkenskapsårets utgång, om inget annat är bestämt i stadgarna.

Överlåtelse av andel enligt detta avsnitt är ett lämpligt förfarande i bredbandsföreningar om en medlem säljer sin fastighet. Som bevis på överlåtelsen bör ett överlåtelseavtal upprättas, se bilaga 14 bland Byanätsforums mallar.

I bredbandsföreningar är det ganska vanligt att medlem har en insats per ansluten fastighet. Om det skulle vara så att medlemmen har flera fastigheter och därmed flera insatser så kan medlemmen vid försäljning av ena fastigheten överlåta en av insatserna och förvärvaren bli medlem på den insatsen. Överlåtaren kvarstår då med sitt medlemskap och insats för kvarvarande anslutna fastigheter.

3. När ett medlemskap avslutas genom dödsfall

Om en medlem avlider betraktas det i lagens mening som att medlemmen sagt upp sitt medlemskap. Medlemskapet har alltså inte upphört i samband med dödsfallet. Det som händer istället är att dödsboet utgör ett provisoriskt medlemskap. Dödsboet kan således företräda medlemskapet under en tid. Denna tid är sex månader, eller den längre tid som kan uppstå ifall medlem hade sagt upp sig till utträde enligt punkt 1 ovan. Det innebär till exempel om dödsfallet sker i början av ett räkenskapsår så kan medlemskapet vara fram till slutet av räkenskapsåret. Medlemskapet kan också avslutas tidigare, nämligen om dödsboet skiftas och någon dödsbodelägare tagit över andelen samt ansökt och beviljats medlemskap i den bortgångnes ställe (på samma sätt som vid överlåtelse av andel enligt punkt 2.)

4. När ett medlemskap avslutas genom uteslutning

Ett medlemskap kan också avslutas genom att föreningen beslutar att utesluta en medlem. Lagen anger tre olika grunder som en uteslutning får göras på. Den första grunden är om medlem grovt åsidosätter sina skyldigheter mot föreningen.  Denna grund kan vara svår att avgöra och måste ses från fall till fall. Lagstiftarens mening är att det inte ska vara allt för lättvindigt att utesluta en medlem, där av begreppet ”grovt”. Och det ska också hänföras till medlemskapet som sådant. Att slarva med betalningen på nätavgiften är inte att se som en direkt uteslutningsgrund, inte heller att ha avvikande meningar mot föreningsstämmobeslut eller i övrigt vara en allmänt ”besvärlig kund”. Det bör snarare handla om incidenter som uppenbarligen skadar föreningen och dess verksamhet. Det kan handla om en riktigt grov händelse eller ett flertal upprepande händelse och där medlem inte rättar sig trots varningar och tillsägelser.

Den andra grunden är om medlem inte längre deltar i föreningens verksamhet. Det kan alltså handla om att medlemmen inte använder nätet, handlar med föreningen, eller att medlemmen har flyttat utan att säga upp sitt medlemskap. Kortvariga/tillfälliga uppehåll från deltagande är enligt lagstiftaren inte en uteslutningsgrund.

Den tredje grunden är om medlem inte längre uppfyller de krav som ställs på medlemskapet. Ett sådan exempel kan vara om medlem enligt stadgarna ska äga en fastighet i föreningens verksamhetsområde, men inte längre gör det.

Efter beslut om uteslutning upphör medlemskapet vid utgången av de räkenskapsår som slutar närmast en månad efter uteslutningen, om inte stadgarna anger en längre tid.

En medlem som har uteslutits har möjligheten att få uteslutningsbeslutet prövat i domstol.

5. När ett medlemskap avslutas genom föreningens avveckling

En förening kan avvecklas på olika sätt. Den kan avvecklas genom fusion, likvidation, konkurs, förenklad avveckling eller genom passivitet i mer än 10 år. Medlemskapet avslutas då först när föreningen upplöses. Om en förening träder i likvidation eller konkurs kommer styrelsen bytas ut av andra företrädare det vill säga likvidatorer eller konkursförvaltare. Men medlemmarna är kvar ända tills likvidationen eller konkursen är avslutad och föreningen upplöst.

När en förening genom fusion går upp i en annan förening kommer den överlåtande föreningens medlemmar bli medlemmar i den övertagande föreningen i samband med att fusionen verkställs, samtidigt upplöses den överlåtande föreningen.

Övrig kommentar:

Lagen om ekonomiska föreningar innehåller bestämmelser om ovanstående 5 punkter, dessa finns främst i 4 kapitlet. I 10 Kapitlet kan man läsa om insatser/andel och dess återbetalning. Det är också viktigt att veta vad som anges i de egna stadgarna, då en del av lagens regler är dispositiva, det vill säga att stadgarna i vissa fall får ange annat än lagens huvudregler.

Tillbaka till ”Driva byanät”

Scroll to Top